Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

16

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání


Panneau travaux.png Avertissement : Cette page n'a pas encore fait l'objet d'une vérification fine. Tant que ce bandeau persistera, prière de la considérer comme temporaire.

Prière de regarder la page de discussion relative à cette page pour d'éventuels détails.


zpět na Hlavní strana | Předmluva |
Kapitola | Úvod | Základní pojmy index 1 | Zpracování demografických statistik index 2 | Stav obyvatelstva index 3 | Úmrtnost a nemocnost index 4 | Sňatečnost a rozvodovost index 5 | Porodnost index 6 | Populační růst a demografická reprodukce index 7 | Migrace index 8 | Ekonomické a sociální aspekty populačního vývoje index 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

16

160

Výběrové šetření1 je způsob statistického zjišťování, kdy nepozorujeme všechny jednotky v souboru, ale pouze jejich výběr2, a to za účelem odhadu, jaká je struktura n. rozložení znaků v celém souboru resp. jaké jsou jeho statistické parametry. Soubor se skládá z jednotek3, mezi nimiž zvolenou metodou určíme výběrové jednotky4, tj. ty jednotky, které budou tvořit výběr. V demografii jsou jednotkami většinou jednotlivci (110-2), rodiny (115-1) nebo domácnosti (110-3); výběrovými jednotkami mohou být také domy, byty, bloky domů, obce, oblasti apod. Výběrová šetření provádíme podle dobře připraveného plánu výběru5.

 • 2. Výběr se často nazývá také výběrovým souborem; patří do něho všechny jednotky, které odpovídají definici jeho vymezení.
 • 3. Syn. je ter. prvek, používaný však více v matematice, např. prvek množiny, čemuž ve statistice přibližně odpovídá ter. jednotka a množině pak soubor.
 • 5. Plán výběru by měl obsahovat všechny důležité etapy a práce výběrového postupu.

161

Náhodný vyber1 je takový způsob výběru, kdy výběrové jednotky jsou určeny náhodně2. Tento způsob předpokládá, že existuje seznam jednotek, ze kterého je možno vybírat takové jednotky, které přijdou do výběru; tento seznam označíme za základ výběru3. Při prostém náhodném výběru4 jsou jednotky (160-3) vybírány náhodným postupem individuálně. Podíl vybraných jednotek ze základu výběru označíme jako rozsah výběru5. Jiným způsobem výběrového šetření je systematický výběr6, kdy ze seznamu seřazených jednotek vybíráme každou n-tou, n+i-tou, n+2i-tou atd. jednotku, kdy i je určeno náhodně a n>i; říkáme, že jednotky jsou vybírány systematicky7. Při shlukovém výběru8 nejsou jednotky souboru vybírány individuálně, ale ve skupinách, které se nazývají shluky9.

 • 1. Syn. náhodného výběru je výběr pravděpodobnostní, při kterém každá jednotka musí mít stejnou pravděpodobnost být vybrána; při výběru musí být zachována zásada náhodnosti.
 • 2. Nejjednodušší způsob náhodného výběru je losování.
 • 3. Základem výběru je ve skutečnosti základní soubor (160-2)
 • 5. Ve stejném smyslu hovoříme o velikosti výběru.
 • 6. Při systematickém výběru zachováváme zásadu náhodnosti a nesmíme ho proto zaměňovat se záměrným výběrem nebo expertním výběrovým šetřením.
 • 8. Ve stejném smyslu lze hovořit o výběru hromadném.

162

Při stratifíkovaném výběru1 je soubor rozdělen do určitého počtu skupin, které nazýváme strata2, o kterých přepokládáme, že jsou více homogenní (134-4) než celý základní soubor (161-3); poté v každé takto vymezené skupině provádíme prostý náhodný výběr (161-4), přičemž rozsah výběru nemusí být pro všechna strata stejný. Vícestupňový výběr3 je takový výběr•, kdy stanovení výběrového souboru provádíme v několika stupních. Nejprve vybereme primární jednotky4; každou z těchto jednotek považujeme za soubor a v jeho rámci vybereme podvýběr5 druhotných jednotek6 a postup můžeme dále opakovat v několika stupních. Jako častý příklad vícestupňového výběru lze uvést výběr oblastní7, 2 Stratům, podst. v jednotném čísle; v množném čísle strata.

163

Účelem náhodného výběru (161-1) je získat reprezentativní výběrový soubor1, tj. takový výběr, který je věrným obrazem základního souboru (161-3) ve všech sledovaných charakteristikách s výjimkou náhodného kolísání. Na druhé straně při kvótním výběru2 je výběr stanoven účelově, aby zobrazoval základní soubor podle určitých charakteristik, a každému tazateli (204-2) je určena kvóta3 různého typu výběrových jednotek (160-4), které mají být zahrnuty do výběru (160-2). Tyto jednotky určí tazatel v rámci daného limitu podle svého uvážení. Kvótní výběr je pak druhem záměrného výběru (161-6).

 • 2. Výběr kvótní n. výběr podle kvót.
 • 3. Ve stejném smyslu se někdy používá též ter. kontingent.

164

Ter. statistický parametr1 myslíme jakoukoli číselnou charakteristiku souboru (101-3). Statistický odhad2 je pak takový postup, jehož smyslem je odhadnout parametry základního souboru (161-3) z výsledků výběrového šetření (160-1). Vlastní odhad (154-3) je vždy zatížen výběrovou chybou3, jejíž velikost můžeme odhadnout pomocí standardní chyby4. Každý odhad většinou doplňujeme určením intervalu spolehlivosti5, tj. intervalu, v jehož hranicích předpokládáme, že odhadovaná hodnota s předem určenou pravděpodobností leží. Rozdíl mezi dvěma hodnotami označujeme jako významný rozdíl6, jestliže pravděpodobnost, která je výsledkem náhodných vlivů, je menší nebo rovna stanovené hodnotě, kterou označujeme jako hladinu spolehlivosti7. Tedy např. tvrdíme, že dvě hodnoty se od sebe významně liší (zamítáme tzv. nulovou hypotézu), jestliže rozdíl mezi nimi je větší při zvolené hladině spolehlivosti než odpovídá rozdílu, který by mohl vzniknout v důsledku náhodného kolísání. Kromě výběrových chyb mohou existovat též chyby, které jsou výsledkem chyb pozorování8, z nichž významnou část tvoří chyby tazatelů9 při statistickém zjišťování (130-4).

 • 4. Ve stejném smyslu je možno použít ter. směrodatná chyba.
 • 5. Interval spolehlivosti n. meze spolehlivosti.
 • 7. Ve stejném smyslu se používá ter. úroveň spolehlivosti.
 • 8. Chyby pozorování mohou vzniknout náhodně nebo mohou být systematické; u náhodně vzniklých chyb se předpokládá možnost jejich odstranění vyrovnáním, naproti tomu systematické chyby snižují spolehlivost výsledků.


* * *

retour à Hlavní strana | Předmluva
Kapitola | Úvod | Základní pojmy | Zpracování demografických statistik | Stav obyvatelstva | Úmrtnost a nemocnost | Sňatečnost a rozvodovost | Porodnost | Populační růst a demografická reprodukce | Migrace | Ekonomické a sociální aspekty populačního vývoje |
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93