Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

41

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání


Panneau travaux.png Avertissement : Cette page n'a pas encore fait l'objet d'une vérification fine. Tant que ce bandeau persistera, prière de la considérer comme temporaire.

Prière de regarder la page de discussion relative à cette page pour d'éventuels détails.


zpět na Hlavní strana | Předmluva |
Kapitola | Úvod | Základní pojmy index 1 | Zpracování demografických statistik index 2 | Stav obyvatelstva index 3 | Úmrtnost a nemocnost index 4 | Sňatečnost a rozvodovost index 5 | Porodnost index 6 | Populační růst a demografická reprodukce index 7 | Migrace index 8 | Ekonomické a sociální aspekty populačního vývoje index 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

41

410

Úmrtnost dětí, které ještě nedosáhly prvních narozenin, se nazývá kojenecká úmrtnost1 a dětí do čtyř týdnů života n. do 28 dnů novorozenecká úmrtnost2, tj. úmrtnost dětí v novorozeneckém období3. Úmrtnost během prvního týdne života se nazývá časná úmrtnost4. Ter. ponovorozenecká úmrtnost5 se označuje úmrtnost dětí od 4. týdne n. od 28. dne do konce prvního roku života.

  • 2. Syn. je neonatální úmrtnost, která se v některých zemích počítá do 1 měsíce života dšti.
  • 3. Novorozenecké období se někdy označuje jako ekvivalent pro rané dětství (angl.).

411

Ter. fetální úmrtnost1 označuje úmrtí plodu jako výsledku některých početí (602-6) bez ohledu na dobu trvání těhotenství (603-3), ke kterému dojde před jeho vypuzením či vynětím z těla matky. Úmrtí v tomto období jsou označována jako fetální úmrtí2. Podle doby trvání těhotenství se fetální úmrtnost dělí na časnou fetální úmrtnost3, která zahrnuje úmrtí do 20 týdnů těhotenství, střední fetální úmrtnost4 zahrnující úmrtí mezi 20. - 28. týdnem těhotenství, a pozdní fetální úmrtnost5 po 28. týdnu těhotenství. Perinatální úmrtnost6 je vymezena jako pozdní fetální úmrtnost a časná úmrtnost (410-4).

  • 1. Fetální úmrtnost je vlastně nitroděložní úmrtnost. Vzhledem k tomu, že plod mladší 90 dní těhotenství se označuje jako embryo (602-7), bylo by vhodné úmrtí v tomto období označit jako embryonální úmrtnost.
  • 2. Fetální úmrtí jsou vlastně ztráty v těhotenství, kam patří umělá ukončení těhotenství (603-5), samovolné potraty (604-1) a pozdní fetální úmrtí.
  • 5. Pozdní fetální úmrtnost zahrnuje vlastně mrtvě narozené děti n. pozdní fetální úmrtí; je to vlastně mrtvorodnost. V některých zemích se živě narozené děti, které zemřely před registrací, považují za nepravě mrtvě narozené. Otázka na vitalitu při narození je však umožňuje odlišit od pravých mrtvě narozených.
  • 6. Zemřelí v tomto období se označují jako perinatální úmrtí. Někdy se perinatální úmrtnost vymezuje odlišně, např. se do ní zahrnuje celá novorozenecká úmrtnost (410-2) nebo úmrtnost kojenců na endogenní příčiny (viz 424).

412

Počet zemřelých kojenců1, tj. počet dětí zemřelých před dosažením prvních narozenin během kalendářního roku vztažený k počtu živě narozených dětí téhož kalendářního roku je definován jako kvocient kojenecké úmrtnosti2, zpravidla ve vyjádření na 1 000 živě narozených dětí. Další ukazatele charakterizující intenzitu úmrtnosti kojenců je kvocient novorozenecké úmrtnosti3, kde v čitateli je počet zemřelých v novorozeneckém období (410-3) a kvocient časné úmrtnosti4, kde jek počtu živě narozených daného kalendářního roku uveden v čitateli počet zemřelých v prvních šesti dnech života. Jestliže existuje kombinované třídění zemřelých podle kalendářního roku a podle roku narození, je možno úmrtí do jednoho roku vztáhnout k odpovídajícímu počtu živě narozených, ze kterých zemřelí pocházejí; tím dostaneme pravděpodobnost úmrtí v nultém věku5. Při neexistenci uvedeného třídění může být na základě empiricky zjištěných údajů použit korekční koeficient6, který umožní rozdělit zemřelé kojence v daném kalendářním roku podle roku narození,

  • 1. Počet zemřelých kojenců je počet zemřelých ve věku do 1 roku.
  • 2. Někdy se méně přesně označuje jako míra kojenecké úmrtnosti; tím dochází k záměně s mírou úmrtnosti ve věku 0 vypočtenou jako podíl počtu zemřelých kojenců v kalendářním roce ke střednímu stavu žijících kojenců v daném roce.
  • 5. Pravděpodobnost úmrtí v dokončeném věku 0 n. pravděpodobnost úmrtí kojenců je vypočtena za předpokladu uzavřené populace (701-4); jsou-li pouze upraveny počty živě narozených v kvocientu kojenecké úmrtnosti, lze ji označit za upravený kvocient kojenecké úmrtnosti.

413

Podíl pozdních fetálních úmrtí (411-5) n. mrtvě narozených k celkovému počtu narozených se označuje jako ukazatel mrtvorozenosti1; zpravidla se vyjadřuje v promilích. Poměr mrtvě narozených dětí na 100 živě narozených (601-4) se označuje jako index mrtvorozenosti2. Ukazatel fetální úmrtnosti3 může být definován jako poměr počtu fetálních úmrtí k celkovému počtu narozených v daném roce; naproti tomu při výpočtu indexu fetální úmrtnosti4 vztahujeme počet fetálních úmrtí k počtu živě narozených. Uvedené ukazatele zpravidla podhodnocují úroveň fetální úmrtnosti, protože zejména raná fetální úmrtí zůstávají neznámá nebo nezaznamenána. Vystižení fetální úmrtnosti vhodněji poskytují tabulky fetální úmrtnosti5, které jsou zvláštním případem aplikace tabulek života (viz 432), do jejichž výpočtu pozorované ženy vstupují v různých dobách těhotenství (603-3). Ukazatel perinatální úmrtnosti6 se vypočte, vydělíme-li pozdní fetální úmrtí a časná úmrtí, tj. úmrtí do 7 dnů po narození, celkovým počtem živě i mrtvě narozených.

  • 6. Jestliže se perinatální úmrtí (411-6) vztahují k počtu živě narozených, dostaneme index perinatální úmrtností.

414

Při studiu intenzity úmrtnosti podle věku1 rozlišujeme kojeneckou úmrtnost (410-1), časnou úmrtnost (410-4), novorozeneckou úmrtnost (410-2) apo-novorozeneckou úmrtnost (410-5), které jsou přesně vymezeny věkem zemřelých. Ostatní ter. jako dětská úmrtnost2, úmrtnost mládeže3, úmrtnost dospělých4 a úmrtnost starých osob5 nejsou přesně určeny věkem. Míra dětské úmrtnosti6 vyjadřuje zpravidla intenzitu úmrtnosti dětí ve věku 1-4 dokončených let.

* * *

retour à Hlavní strana | Předmluva
Kapitola | Úvod | Základní pojmy | Zpracování demografických statistik | Stav obyvatelstva | Úmrtnost a nemocnost | Sňatečnost a rozvodovost | Porodnost | Populační růst a demografická reprodukce | Migrace | Ekonomické a sociální aspekty populačního vývoje |
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93