Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

50

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání


60px Avertissement : Cette page n'a pas encore fait l'objet d'une vérification fine. Tant que ce bandeau persistera, prière de la considérer comme temporaire.

Prière de regarder la page de discussion relative à cette page pour d'éventuels détails.


zpět na Hlavní strana | Předmluva |
Kapitola | Úvod | Základní pojmy index 1 | Zpracování demografických statistik index 2 | Stav obyvatelstva index 3 | Úmrtnost a nemocnost index 4 | Sňatečnost a rozvodovost index 5 | Porodnost index 6 | Populační růst a demografická reprodukce index 7 | Migrace index 8 | Ekonomické a sociální aspekty populačního vývoje index 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

Sňatečnost a rozvodovost

50

501

Studium sňatečnosti 1 se zabývá četností vzniku manželství 2 n. svazků 3 mezi osobami opačného pohlaví, které vznikají na základě zákona nebo zvykových tradic, a charakteristikami těchto osob do těchto svazků vstupujících nebo z nich vystupujících, V širším smyslu sem zahrnujeme i studium podobných svazků, které nejsou založeny na zákonných normách (viz 503) a které mohou mít v některých společnostech značný význam. Sňatek 4 n. svatba 4 je zpravidla provázena zvláštní ceremonií n. formalitou, která je předepsána zákonem nebo vychází z přijatých zvyklostí. Manžely 5 se nazývají manžel 6 a manželka 7, kteří společně tvoří manželský pár 8.

 • 2. Ve fr. může být syn. manželství postel, ale pouze ve významu děti z prvního manželství, resp. druhého manželství atd. V tomto smyslu se jedná o zákonný svazek.
 • 4. Ter. sňatek se označuje právní akt vzniku manželství, ter. svatba obvykle příslušný ceremoniál.
 • 5. Manželé před uzavřením manželství se označují jako snoubenci.
 • 6. Muž bezprostředně před uzavřením manželství se nazývá ženichem.
 • 7. Manželka se někdy nazývá pouze žena, před uzavřením manželství jako nevěsta.

502

Manželské zákonodárství 1 nebo manželské obyčejové právo 2 se významně liší v různých společnostech. Pokud může mít osoba pouze jednoho manžela, označuje se taková společnost jako monogamní 3; pokud může být současně sezdán svíce osobami, jako polygamní 4. V rámci polygamní společnosti je možno rozlišit společnosti polyandrické 5, kde žena může mít více manželů, a polygynní 6, kde manžel n. muž může mít více manželek n. žen.

 • 5. Syn. je mnohomužský.
 • 6. Ter. polygynní n. mnohoženský je často nahrazován termínem polygamní.

503

V některých zemích mohou být zákonné svazky uzavřeny jen občanským sňatkem 1, uzavřeným předepsaným způsobem před občanským orgánem. Jiná zákonodárství přiznávají právní platnost také církevním sňatkům 2, uzavřeným v souhlase s církevním právem. Společenské a právní postavení může být v některých zemích přiznáno v souhlase s místními tradicemi i faktickým manželstvím 3, založeným na místních nebo kmenových zvycích. Někdy se tyto svazky označují jako konsensuální manželství 4 nebo svobodné svazky 5, ev. též dočasné svazky 6, které tím, že nejsou právně zakotveny, nemají zpravidla tak stabilní povahu a představují různé formy nesezdaného soužití 7. Dvě osoby rozdílného pohlaví žijící trvale společně se označují jako pár 8; oba jednotlivci se považují za partnery.

 • 2. V pojetí katolické církve je sňatek svátost a církevní sňatek proto mohou uzavřít pouze osoby svobodné nebo ovdovělé,
 • 3. Tento typ manželství se někdy označuje jako konkubinát; uváděný právní ter. se používá stále méně. V přesném smyslu žena žijící ve faktickém manželství bez legálního statusu je právně konkubína, zejména v polygamních společnostech. Dnes se pro osoby žijící v těchto typech manželství používá spíše ter. druh, družka, event. přítel, přítelkyně (fr.), společník, partner (angl.) apod.
 • 8. Ve smyslu manželský pár (501-8).

504

V mnoha zemích je stanoven zákonem minimální sňatkový věk 1. V jednotlivých zemích se liší a může být rozdílný pro každé pohlaví. Sňatky mezi příbuznými se nazývají pokrevní sňatky 2 a jsou zpravidla zákonem ev. zvykovým právem zakázány. Osoba, které je zakázáno uzavřít s jinou osobou z těchto důvodů sňatek, se s ní nachází v určitém právně stanoveném stupni pokrevnosti 3.

 • 1. Minimální sňatkový věk vymezuje vlastně věk sňatkuschopnosti (fr.).
 • 2. Syn. je příbuzenský sňatek.
 • 3. Syn. je stupeň příbuzenství (114-4).

505

V některých zemích je povinností určitou dobu před uzavřením sňatku (501-4) zveřejnění ohlášek 1. Tím se dává veřejnosti na vědomí úmysl uzavřít sňatek &; zároveň zainteresovaným osobám možnost, aby proti němu event. vznesly námitky. V mnoha zemích musí být před formálním uzavřením sňatku získáno povolení ke sňatku 2 . Oddací list 3 je oficiální listina, která se po uzavření sňatku vydává novomanželům 4. Konzumace manželství 5 znamená, že mezi manžely byl po sňatku uskutečněn pohlavní styk.

 • 1. Před uzavření sňatku jsou někdy budoucí manželé zasnoubeni; samotný tento akt se označuje jako zasnoubení, což je více méně formální slib uzavřít sňatek.

506

Jestliže manželé patří do stejné skupiny (kmenové, rodové, sociální apod.), hovoříme o endogamii 1. V širším smyslu lze hovořit o endogamii i v geografickém smyslu, jestliže snoubenci pocházejí z územně omezené skupiny n. izolátu 2; většinou jde o početně mdlé populace. V opačném případě se jedná o exogamii 3, jestliže snoubenci pocházejí z různých skupin; pak se jedná o smíšená manželství 4, kde snoubenci pocházejí z různých etnických, národnostních, náboženských event. jiných skupin. Jestliže manželé mají shodné sociální, fyzické, event. psychické znaky, hovoříme o homogamii 5, v opačném případě o heterogamii 6.

* * *

retour à Hlavní strana | Předmluva
Kapitola | Úvod | Základní pojmy | Zpracování demografických statistik | Stav obyvatelstva | Úmrtnost a nemocnost | Sňatečnost a rozvodovost | Porodnost | Populační růst a demografická reprodukce | Migrace | Ekonomické a sociální aspekty populačního vývoje |
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93