Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

50

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání


Panneau travaux.png Avertissement : Cette page n'a pas encore fait l'objet d'une vérification fine. Tant que ce bandeau persistera, prière de la considérer comme temporaire.

Prière de regarder la page de discussion relative à cette page pour d'éventuels détails.


zpět na Hlavní strana | Předmluva |
Kapitola | Úvod | Základní pojmy index 1 | Zpracování demografických statistik index 2 | Stav obyvatelstva index 3 | Úmrtnost a nemocnost index 4 | Sňatečnost a rozvodovost index 5 | Porodnost index 6 | Populační růst a demografická reprodukce index 7 | Migrace index 8 | Ekonomické a sociální aspekty populačního vývoje index 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

Sňatečnost a rozvodovost

50

501

Studium sňatečnosti1 se zabývá četností vzniku manželství2 n. svazků3 mezi osobami opačného pohlaví, které vznikají na základě zákona nebo zvykových tradic, a charakteristikami těchto osob do těchto svazků vstupujících nebo z nich vystupujících, V širším smyslu sem zahrnujeme i studium podobných svazků, které nejsou založeny na zákonných normách (viz 503) a které mohou mít v některých společnostech značný význam. Sňatek4 n. svatba4 je zpravidla provázena zvláštní ceremonií n. formalitou, která je předepsána zákonem nebo vychází z přijatých zvyklostí. Manžely5 se nazývají manžel6 a manželka7, kteří společně tvoří manželský pár8.

 • 2. Ve fr. může být syn. manželství postel, ale pouze ve významu děti z prvního manželství, resp. druhého manželství atd. V tomto smyslu se jedná o zákonný svazek.
 • 4. Ter. sňatek se označuje právní akt vzniku manželství, ter. svatba obvykle příslušný ceremoniál.
 • 5. Manželé před uzavřením manželství se označují jako snoubenci.
 • 6. Muž bezprostředně před uzavřením manželství se nazývá ženichem.
 • 7. Manželka se někdy nazývá pouze žena, před uzavřením manželství jako nevěsta.

502

Manželské zákonodárství1 nebo manželské obyčejové právo2 se významně liší v různých společnostech. Pokud může mít osoba pouze jednoho manžela, označuje se taková společnost jako monogamní3; pokud může být současně sezdán svíce osobami, jako polygamní4. V rámci polygamní společnosti je možno rozlišit společnosti polyandrické5, kde žena může mít více manželů, a polygynní6, kde manžel n. muž může mít více manželek n. žen.

 • 5. Syn. je mnohomužský.
 • 6. Ter. polygynní n. mnohoženský je často nahrazován termínem polygamní.

503

V některých zemích mohou být zákonné svazky uzavřeny jen občanským sňatkem1, uzavřeným předepsaným způsobem před občanským orgánem. Jiná zákonodárství přiznávají právní platnost také církevním sňatkům2, uzavřeným v souhlase s církevním právem. Společenské a právní postavení může být v některých zemích přiznáno v souhlase s místními tradicemi i faktickým manželstvím3, založeným na místních nebo kmenových zvycích. Někdy se tyto svazky označují jako konsensuální manželství4 nebo svobodné svazky5, ev. též dočasné svazky6, které tím, že nejsou právně zakotveny, nemají zpravidla tak stabilní povahu a představují různé formy nesezdaného soužití7. Dvě osoby rozdílného pohlaví žijící trvale společně se označují jako pár8; oba jednotlivci se považují za partnery.

 • 2. V pojetí katolické církve je sňatek svátost a církevní sňatek proto mohou uzavřít pouze osoby svobodné nebo ovdovělé,
 • 3. Tento typ manželství se někdy označuje jako konkubinát; uváděný právní ter. se používá stále méně. V přesném smyslu žena žijící ve faktickém manželství bez legálního statusu je právně konkubína, zejména v polygamních společnostech. Dnes se pro osoby žijící v těchto typech manželství používá spíše ter. druh, družka, event. přítel, přítelkyně (fr.), společník, partner (angl.) apod.
 • 8. Ve smyslu manželský pár (501-8).

504

V mnoha zemích je stanoven zákonem minimální sňatkový věk1. V jednotlivých zemích se liší a může být rozdílný pro každé pohlaví. Sňatky mezi příbuznými se nazývají pokrevní sňatky2 a jsou zpravidla zákonem ev. zvykovým právem zakázány. Osoba, které je zakázáno uzavřít s jinou osobou z těchto důvodů sňatek, se s ní nachází v určitém právně stanoveném stupni pokrevnosti3.

 • 1. Minimální sňatkový věk vymezuje vlastně věk sňatkuschopnosti (fr.).
 • 2. Syn. je příbuzenský sňatek.
 • 3. Syn. je stupeň příbuzenství (114-4).

505

V některých zemích je povinností určitou dobu před uzavřením sňatku (501-4) zveřejnění ohlášek1. Tím se dává veřejnosti na vědomí úmysl uzavřít sňatek &; zároveň zainteresovaným osobám možnost, aby proti němu event. vznesly námitky. V mnoha zemích musí být před formálním uzavřením sňatku získáno povolení ke sňatku2 . Oddací list3 je oficiální listina, která se po uzavření sňatku vydává novomanželům4. Konzumace manželství5 znamená, že mezi manžely byl po sňatku uskutečněn pohlavní styk.

 • 1. Před uzavření sňatku jsou někdy budoucí manželé zasnoubeni; samotný tento akt se označuje jako zasnoubení, což je více méně formální slib uzavřít sňatek.

506

Jestliže manželé patří do stejné skupiny (kmenové, rodové, sociální apod.), hovoříme o endogamii1. V širším smyslu lze hovořit o endogamii i v geografickém smyslu, jestliže snoubenci pocházejí z územně omezené skupiny n. izolátu2; většinou jde o početně mdlé populace. V opačném případě se jedná o exogamii3, jestliže snoubenci pocházejí z různých skupin; pak se jedná o smíšená manželství4, kde snoubenci pocházejí z různých etnických, národnostních, náboženských event. jiných skupin. Jestliže manželé mají shodné sociální, fyzické, event. psychické znaky, hovoříme o homogamii5, v opačném případě o heterogamii6.

* * *

retour à Hlavní strana | Předmluva
Kapitola | Úvod | Základní pojmy | Zpracování demografických statistik | Stav obyvatelstva | Úmrtnost a nemocnost | Sňatečnost a rozvodovost | Porodnost | Populační růst a demografická reprodukce | Migrace | Ekonomické a sociální aspekty populačního vývoje |
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93