Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

91

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání


Panneau travaux.png Avertissement : Cette page n'a pas encore fait l'objet d'une vérification fine. Tant que ce bandeau persistera, prière de la considérer comme temporaire.

Prière de regarder la page de discussion relative à cette page pour d'éventuels détails.


zpět na Hlavní strana | Předmluva |
Kapitola | Úvod | Základní pojmy index 1 | Zpracování demografických statistik index 2 | Stav obyvatelstva index 3 | Úmrtnost a nemocnost index 4 | Sňatečnost a rozvodovost index 5 | Porodnost index 6 | Populační růst a demografická reprodukce index 7 | Migrace index 8 | Ekonomické a sociální aspekty populačního vývoje index 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

91

910

Eugenika1 je vědní disciplína, která studuje kvalitu populace a věnuje pozornost zejména roli dědičnosti2 n. předávání dědičných znaků3, jako jsou např. barva očí, z jedné generace na druhou. Získané znaky4 nejsou takto předávány. Letální znaky5 obvykle způsobují časné úmrtí plodu.

911

Předávání dědičných znaků probíhá prostřednictvím genů1, které jsou předávány dětem od jejich rodičů. Genetika2 je vědecká disciplína, která se zabývá předáváním a působením dědičných znaků. Geny jsou neseny chromozómy3, které tvoří dlouhá vlákna DNA (deoxyribonukleové kyseliny) umístěná v jádru buňky. Umístění genu na chromozómu se označuje jako jeho lokus4. Geny za-ujímající stejný lokus ovlivňují stejné vlastnosti, ačkoli to mohou činit různými způsoby, které odpovídají rozdílným alelám5 genu v daném lokusu. Nová buňka vytvořená svazkem dvou sexuálních buněk n. gamet6 v procesu početí (62-1) se nazývá zygota7.

  • 1. Souhrn všech genů, který nese jedinec, se nazývá jeho genetická výbava.

912

Uspořádaný pár genů jedné osoby na stejném lokusu se označuje jako její genotyp1; ten může být homozygótní2, když alely jsou na daném lokusu totožné, a heterozygótní3 v opačném případě. Fenotyp4 sestává zpozorovaných vlastností určených genotypem a prostředím. Jestliže heterozygótní jedinec (AA’) nemůže být odlišen od homozygótního jedince (AA), potom alelu A označíme za dominantní5 nad alelou A’ a A’ označíme za recesivní6. Geny se rychle a zjevně náhodně proměňují; označuje se to jako jejich mutace7. Panmixie8 n. náhodný výběr partnerů8 zajišťuje neměnnost genotypového složení populace.

913

V eugenické politice se často rozlišuje pozitivní eugenika1, která si klade za cíl zvýšit počet osob s požadovanými vlastnostmi, od negativní eugeniky2, která se snaží omezit reprodukci osob, o kterých se předpokládá, že přenášejí nežádoucí znaky n. dědičné vady3. Velká pozornost byla věnována diskuzi o eugenické sterilizaci4, tj. sterilizaci osob, které mohou přenášet nežádoucí znaky na své potomstvo. Námitky proti této metodě byly založeny na morálním základě a také na malé efektivnosti snižování četnosti recesivních genů (912-6). Mezi doporučenými prostředky se doporučují předmanželská vyšetření5, která mohou budoucím manželským párům poskytnout informace o pravděpodobném genetickém poškození jejich potomků. Budoucí partneři mohou tak být varováni před uzavřením dysgenického sňatku6, ze kterého mohou početím vzniknout poškození potomci

914

Pravděpodobnost, že jedinec v reprodukčním věku bude mít určitý počet potomků, kteří také dosáhnou reprodukčního věku, může záviset na jeho genotypu (912-1). Tato diferenční reprodukce se označuje jako selekce1. Selektivní hodnota2 n. adaptivní hodnota2 genotypu je relativní počet dětí jednotlivců s daným genotypem, které se dožijí reprodukčního věku. Střední selektivní hodnota3 n. střední adaptivní hodnota3 se rovná průměru selektivních hodnot genotypů jeho členů. Genetická zátěž4 populace je relativní pokles střední adaptivní hodnoty vyplývající z přítomnosti odlišných genotypů s rozličnými selektivními hodnotami. Náhodné kolísám četnosti, se kterou se nachází určitý gen v různých generacích dané populace, se označuje jako genetický posun5. Genová struktura6 populace odpovídá rozložení četností různých alel (911-5) na daném lokusu (911-4) mezi členy populace. Genotypová struktura7 populace vystihuje rozložení různých genotypů na tomtéž lokusu.

915

V případě jedince, jehož rodiče mají společného předka, dva geny jsou označeny jako identické geny1 podle původu, jestliže oba měl tentýž předek a nacházejí se na tomtéž lokusu. Pravděpodobnost, že náhodně vybraný jedinec v populaci je nositelem dvou identických genů podle původu, se označuje jako ukazatel polarevnosti2 populace. Ukazatel příbuznosti3 populace je pravděpodobnost, že dva náhodně vybraní jedinci mají tytéž geny podle původu na tomtéž lokusu.

* * *

retour à Hlavní strana | Předmluva
Kapitola | Úvod | Základní pojmy | Zpracování demografických statistik | Stav obyvatelstva | Úmrtnost a nemocnost | Sňatečnost a rozvodovost | Porodnost | Populační růst a demografická reprodukce | Migrace | Ekonomické a sociální aspekty populačního vývoje |
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93