Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

91

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání


60px Avertissement : Cette page n'a pas encore fait l'objet d'une vérification fine. Tant que ce bandeau persistera, prière de la considérer comme temporaire.

Prière de regarder la page de discussion relative à cette page pour d'éventuels détails.


zpět na Hlavní strana | Předmluva |
Kapitola | Úvod | Základní pojmy index 1 | Zpracování demografických statistik index 2 | Stav obyvatelstva index 3 | Úmrtnost a nemocnost index 4 | Sňatečnost a rozvodovost index 5 | Porodnost index 6 | Populační růst a demografická reprodukce index 7 | Migrace index 8 | Ekonomické a sociální aspekty populačního vývoje index 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

91

910

Eugenika 1 je vědní disciplína, která studuje kvalitu populace a věnuje pozornost zejména roli dědičnosti 2 n. předávání dědičných znaků 3, jako jsou např. barva očí, z jedné generace na druhou. Získané znaky 4 nejsou takto předávány. Letální znaky 5 obvykle způsobují časné úmrtí plodu.

911

Předávání dědičných znaků probíhá prostřednictvím genů 1, které jsou předávány dětem od jejich rodičů. Genetika 2 je vědecká disciplína, která se zabývá předáváním a působením dědičných znaků. Geny jsou neseny chromozómy 3, které tvoří dlouhá vlákna DNA (deoxyribonukleové kyseliny) umístěná v jádru buňky. Umístění genu na chromozómu se označuje jako jeho lokus 4. Geny za-ujímající stejný lokus ovlivňují stejné vlastnosti, ačkoli to mohou činit různými způsoby, které odpovídají rozdílným alelám 5 genu v daném lokusu. Nová buňka vytvořená svazkem dvou sexuálních buněk n. gamet 6 v procesu početí (62-1) se nazývá zygota 7.

  • 1. Souhrn všech genů, který nese jedinec, se nazývá jeho genetická výbava.

912

Uspořádaný pár genů jedné osoby na stejném lokusu se označuje jako její genotyp 1; ten může být homozygótní 2, když alely jsou na daném lokusu totožné, a heterozygótní 3 v opačném případě. Fenotyp 4 sestává zpozorovaných vlastností určených genotypem a prostředím. Jestliže heterozygótní jedinec (AA’) nemůže být odlišen od homozygótního jedince (AA), potom alelu A označíme za dominantní 5 nad alelou A’ a A’ označíme za recesivní 6. Geny se rychle a zjevně náhodně proměňují; označuje se to jako jejich mutace 7. Panmixie 8 n. náhodný výběr partnerů 8 zajišťuje neměnnost genotypového složení populace.

913

V eugenické politice se často rozlišuje pozitivní eugenika 1, která si klade za cíl zvýšit počet osob s požadovanými vlastnostmi, od negativní eugeniky 2, která se snaží omezit reprodukci osob, o kterých se předpokládá, že přenášejí nežádoucí znaky n. dědičné vady 3. Velká pozornost byla věnována diskuzi o eugenické sterilizaci 4, tj. sterilizaci osob, které mohou přenášet nežádoucí znaky na své potomstvo. Námitky proti této metodě byly založeny na morálním základě a také na malé efektivnosti snižování četnosti recesivních genů (912-6). Mezi doporučenými prostředky se doporučují předmanželská vyšetření 5, která mohou budoucím manželským párům poskytnout informace o pravděpodobném genetickém poškození jejich potomků. Budoucí partneři mohou tak být varováni před uzavřením dysgenického sňatku 6, ze kterého mohou početím vzniknout poškození potomci

914

Pravděpodobnost, že jedinec v reprodukčním věku bude mít určitý počet potomků, kteří také dosáhnou reprodukčního věku, může záviset na jeho genotypu (912-1). Tato diferenční reprodukce se označuje jako selekce 1. Selektivní hodnota 2 n. adaptivní hodnota 2 genotypu je relativní počet dětí jednotlivců s daným genotypem, které se dožijí reprodukčního věku. Střední selektivní hodnota 3 n. střední adaptivní hodnota 3 se rovná průměru selektivních hodnot genotypů jeho členů. Genetická zátěž 4 populace je relativní pokles střední adaptivní hodnoty vyplývající z přítomnosti odlišných genotypů s rozličnými selektivními hodnotami. Náhodné kolísám četnosti, se kterou se nachází určitý gen v různých generacích dané populace, se označuje jako genetický posun 5. Genová struktura 6 populace odpovídá rozložení četností různých alel (911-5) na daném lokusu (911-4) mezi členy populace. Genotypová struktura 7 populace vystihuje rozložení různých genotypů na tomtéž lokusu.

915

V případě jedince, jehož rodiče mají společného předka, dva geny jsou označeny jako identické geny 1 podle původu, jestliže oba měl tentýž předek a nacházejí se na tomtéž lokusu. Pravděpodobnost, že náhodně vybraný jedinec v populaci je nositelem dvou identických genů podle původu, se označuje jako ukazatel polarevnosti 2 populace. Ukazatel příbuznosti 3 populace je pravděpodobnost, že dva náhodně vybraní jedinci mají tytéž geny podle původu na tomtéž lokusu.

* * *

retour à Hlavní strana | Předmluva
Kapitola | Úvod | Základní pojmy | Zpracování demografických statistik | Stav obyvatelstva | Úmrtnost a nemocnost | Sňatečnost a rozvodovost | Porodnost | Populační růst a demografická reprodukce | Migrace | Ekonomické a sociální aspekty populačního vývoje |
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93