Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

93

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání


60px Avertissement : Cette page n'a pas encore fait l'objet d'une vérification fine. Tant que ce bandeau persistera, prière de la considérer comme temporaire.

Prière de regarder la page de discussion relative à cette page pour d'éventuels détails.


zpět na Hlavní strana | Předmluva |
Kapitola | Úvod | Základní pojmy index 1 | Zpracování demografických statistik index 2 | Stav obyvatelstva index 3 | Úmrtnost a nemocnost index 4 | Sňatečnost a rozvodovost index 5 | Porodnost index 6 | Populační růst a demografická reprodukce index 7 | Migrace index 8 | Ekonomické a sociální aspekty populačního vývoje index 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

93

930

Za populační politiku (105-2) lze považovat řadu opatření přijatých veřejnou správou s cílem působit na populační vývoj. Rozlišuje se populacionistická 1 politika, která si klade za cíl zvětšit početnost populace nebo zvýšit její míru přírůstku event. omezit počínající populační pokles n. depopulaci 2, a politika omezování početí 3 za účelem snížení populačního růstu. Populacionistickou politiku lze označit jako pronatalítní 4, jejímž cílem je zvýšit míru porodnosti (322-1). V protikladu stím je antinatalitní 5 politika, která usiluje o snížení počtu narozených. Populační politika může zahrnovat také politiku přerozdělení obyvatelstva 6, kterým se myslí jeho požadované nové územní rozmístění.

  • 3. Omezování početí se někdy označuje jako populační kontrola (angl.). Tato politika se také označuje jako malthusiánská. Součástí populační politiky může být také politika zahraniční migrace, tedy proimigrační nebo proemigrační.

931

V mnoha zemích existují přídavky 1 n. dávky 1 a podpory 2, jejichž příjemci jsou rodiče dětí. Přídavky nebo dávky tvoří určité množství peněz, které jsou poskytovány pravidelně, podpora je zpravidla jednorázová. Rodičovské dávky 3 n. dětské přídavky 3 se poskytují v určité výši rodičům podle počtu a event. také stáří jejich dětí. V mnoha finančních systémech existují slevy na daních 4 z příjmu rodičů, které také závisí na počtu dětí. V některých zemích je vyplácena podpora v mateřství buď jako mateřská dávka nebo jako porodné 5, vyplácené po narození dítěte. Mateřské dávky mohou být vypláceny již před narozením dítěte jako prenatalitní dávky 6. V některých zemích se poskytují novomanželské půjčky 7 novomanželům k pořízení bytu nebo k vybavení jejich domácností.

  • 4. Porodně má charakter jednorázové podpory, mateřská dávka je vyplácena po určitou dobu pravidelně.

932

Demografické chování může ovlivnit také mnoho dalších opatření např. v oblasti bydlení nebo v oblasti veřejného zdravotnictví 1. Poskytování služeb těhotným ženám na prenatalitních klinikách 2 a v době porodu (603-4*) může pomoci při snižování pozdní fetální, dětské a mateřské úmrtnosti (410, 411, 413 a 425-5). Služby, které jsou primárně určeny na pomoc matkám, se nazývají mateřské služby 3; takové, které jsou určeny dětem, se nazývají služby dětské sociální péče 4.

933

Populační programy 1 vytvořené za účelem snížení úrovně plodnosti v rozvojových zemích zahrnují výchovu k plánovanému rodičovství 2 a služby plánovaného rodičovství 3, které jsou buď samostatné nebo spojené se zdravotnickými programy 4 nebo s programy sociální péče 5, z nich zejména pak s mateřskými a dětskými zdravotnickými programy 6, zaměřenými na snížení úrovně úmrtnosti dětí. Některé země přistoupily k různým druhům podnětů 7 a zábran 8 motivujících rozhodování o velikosti rodiny, je možno se setkat i se sociálním tlakem 9 a legálními sankcemi 10 proti neschvalovanému chování ve sféře plození dětí.

* * *

retour à Hlavní strana | Předmluva
Kapitola | Úvod | Základní pojmy | Zpracování demografických statistik | Stav obyvatelstva | Úmrtnost a nemocnost | Sňatečnost a rozvodovost | Porodnost | Populační růst a demografická reprodukce | Migrace | Ekonomické a sociální aspekty populačního vývoje |
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93