Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Exponenciální růst

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Exponenciální růst  


Intenzita populačního růstu za určité období může být označena jako míra celkového přírůstku1; je to poměr celkového přírůstku ke střednímu stavu obyvatelstva. Méně přesně může být tato míra počítána k počátečnímu počtu obyvatelstva daného období. Jestliže se sleduje populační růst za víceleté období, může být vypočtena průměrná míra ročního přírůstku2. Při výpočtu této míry se někdy vychází z toho, že populace se během sledovaného období zvětšuje nebo zmenšuje exponenciálním růstem3. Velikost této exponenciální populace4 lze vyjádřit jako spojitou funkci času; její hodnoty udává míra exponenciálního růstu5 . Poměr přirozeného přírůstku (701-7) ke střednímu stavu obyvatelstva se označuje jako hrubá míra přirozeného přírůstku6; vypočte se jako rozdíl mezi hrubou mírou porodnosti a hrubou mírou úmrtnosti nebo jako rozdíl mezi počtem živě narozených a zemřelých v daném kalendářním roce děleným středním stavem obyvatelstva. V současné době málo používaným demografickým ukazatělem je vitální index7, což je poměr mezi počtem živě narozených a zemřelých v daném období.

  • 3. Jestliže se růst sleduje jako diskrétní funkce, hoříme o geometrickém růstu.
  • 4. Exponenciální populace bývá někdy nazývána též maltlusovskou populací; tento termín však nemá jednoznačný význam (viz 906-1).


More...