Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Informace

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Informace  


Tiskopisy1 používané pro sběr informací mají řadu různých označení. Nej-častěji se označují jako list2; většina z nich má formu dotazníku3, zejména když na otázky v nich zahrnuté odpovídají samotné sčítané osoby, resp. samy je vyplňují. V jiných případech osoby pověřené sčítáním do nich zaznamenávají odpovědi5 zpravodajů (204-1) nebo informace6, čerpané7 z různých dokladů, které nebyly původně určeny ke statistickým účelům. Kladené otázky mohou mít dvojí formu: jedny můžeme označit jako otázky uzavřené8, tj. takové, které připouštějí pouze jednu z odpovědí přímo v dotazníku formulovanou; otázky otevřené9 připouštějí naopak libovolnou odpověď podle rozhodnutí respondenta.

  • 1. Tiskopis je často nahrazen ter. formulář.
  • 2. Jako syn. je možno použít ter. arch, zejména pro formuláře většího rozsahu. Tak např. č. sčítání používají ter. sčítací arch, dále sčítací lístek pro jednotlivé osoby nacházející se mimo domácnost v okamžiku sčítání, a domovní list.
  • 4. Do dotazníků, které mají být vyplněny, se musí zapsat požadované údaje a tuto činnost označujeme jako vyplňování.
  • 5. ,6 Oba ter. se mohou v některých jazycích zaměňovat, např. v něm. je odpověď vyjádřena ter. Auskunft a informace ter. Tatbestánde, což bychom v č. přeložili spíše jako skutečnosti.


More...