Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Osoba, bez stálého bydliště

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Osoba, bez stálého bydliště  


Při provádění sčítání lidu (202-1) rozlišujeme bydlící obyvatelstvo1 a přítomné obyvatelstvo2; bydlící obyvatelstvo určitého území tvoří osoby, která na něm mají obvyklé bydliště (u nás přihlášené k trvalému pobytu); jsou to jednak osoby přítomné3 v bydlišti v okamžiku sčítání, jednak dočasně nepřítomné4 . Přítomné obyvatelstvo tvoří jednak přítomné osoby, které v místě bydlí, jednak osoby přechodně přítomné5, které místem projíždějí nebo jsou na návštěvě apod. Oba tyto způsoby zjišťování počtu obyvatelstva ve sčítání lidu by teoreticky měly vést ke stejným výsledkům (po úpravě podle počtů osob v zahraničí, resp. dočasně přítomných cizinců), avšak většinou poskytují různé výsledky; podle rozdílu mezi oběma je možno usuzovat na přesnost sčítání lidu. Bydliště6 určité osoby je místo, kde obvykle bydlí. Obyvatelstvo bydlící v ústavech, resp. tvořící ústavní domácnosti (110-5) označujeme jako ústavní obyvatelstvo7. Zvláštní způsoby se uplatňují při sčítání osob bez stálého bydliště8.

  • 1. Bydlící obyvatelstvo se označuje též jako obyvatelstvo de jure n. právní obyvatelstvo n. legální obyvatelstvo n. obyvatelstvo s obvyklým bydlištěm; ve stejném významu se používá v Rakousku ter. Volkszahl a ve Švýcarsku ter. ständige Wohnbevölkerung, kam nejsou zahrnuti sezónní pracovníci.
  • 2. Přítomné obyvatelstvo se označuje též jako faktické obyvatelstvo.
  • 3. Přítomné o soby nejsou totožné se stálými obyvateli.
  • 5. Osoba přechodně přítomná může být např. návštěvník nebo host event. pacient v nemocnici nebo student bydlící na internátě apod.
  • 6. V České republice se za bydliště pro účely sčítání považuje místo, kde je osoba přihlášena k trvalému pobytu; v některých případech se toto trvalé bydliště může lišit od obvyklého bydliště, které bývá pro účely sčítání vymezeno často délkou pobytu. Někdy se rozeznává první bydliště n. hlavní bydliště a vedlejší bydliště.
  • 7. Ustavní obyvatelstvo sestává z velmi rozdílných osob; může jít o osoby, které jsou nucené v různých zařízeních pro výkon trestu, nápravných zařízeních, nemocnicích pro duševně choré, invalidy a o osoby, které jsou opuštěné; dále sem patří studenti na kolejích, vojáci žijící v kasárnách apod. Tyto osoby jsou sčítány zvláštním způsobem a jsou někdy uváděny odděleně od ostatního obyvatelstva bydlícího v obci. Ústavní obyvatelstvo patří zčásti mezi bydlící, převážně však mezi přítomné.
  • 8. Osoby bez stálého bydlištějsou často tuláci, kteří tvoří zvláštní skupinu obyvatelů, tzv. obyvatelstvo neusazené (fr. šp.); u nás se pro ně vžil název bezdomovci (viz 330-3).


More...