Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Poslední migrace

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Poslední migrace  


Pro sledování migrace v průběhu časuje vhodné porovnávat minulé místo bydliště1 nebo předchozí místo bydliště2 se současným místem bydliště3. Osoba, která ve sledovaném časovém intervalu změnila místo pobytu, tj. vymezenou administrativní jednotku, se nazývá migrant4. Migrující osoby se rozlišují na emigranty5 n. vystěhovalé osoby5 ve vztahu k jejich původnímu bydlišti, a na imigranty6 n. přistěhovalé osoby6 vzhledem k jejich současnému bydlišti. Jestliže sčítám lidu obsahuje otázku na předchozí místo bydliště, získaná data informují pouze o poslední migraci7 n. o poslední změně bydliště7 . Za migran-ta se považuje osoba, která měla alespoň jedno předchozí trvalé bydliště v jiné územní jednotce než je její současné bydliště. Tato osoba pak buď imigrovala8, tj. přistěhovala se do současného bydliště nebo emigrovala9, tj. vystěhovala se ze svého předchozího bydliště. Osoba, jejíž místo narození10 je odlišné od místa trvalého pobytu, se v angl. označuje jako life-time migrant11, vč. ji můžeme označit ter. celoživotní migrant11.

  • 4. Přísně vzato, migrující osoba n. migrant se musí narodit před obdobím, které je z pohledu migrace sledováno a musí žít do konce tohoto období. Někdy je definice rozšířena a migrace zahrnuje i děti, které se narodily během sledovaného období; jejich předchozí bydliště je pak shodné s předchozím bydlištěm matky na počátku sledovaného období. Počet registrovaných migrantů za určité sledované období nemusí být vždy shodný s počtem migračních pohybů, neboť jedna osoba se může během vymezeného časového úseku stěhovat vícekrát nebo se může dokonce vrátit do svého předchozího místa bydliště.
  • 5. Ter. emigrant označuje osobu, která se později může vrátit do země, ze které se vystěhovala. Oproti tomu exulant je vyhnaná nebo vyhoštěná osoba bez možnosti návratu.
  • 10. Místo narození je v některých zemích určováno podle místa bydliště matky nebo podle místa, kde je dítě přihlášeno prvně k pobytu.
  • 11. V opačném smyslu se používá ter. bydlící rodák.


More...