Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Povolení k pobytu

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Povolení k pobytu  


Statistika stěhování1 poskytuje informace o objemu migrace, směrech migračních proudů a charakteristikách migrujících osob. Přesnost získaných údajů závisí na způsobu získávání dat a použitých metodách; v řadě zemí je však migrační statistika založena spíše na přibližných údajích a odhadech než na přesném zjišťování. Přímé zjišťování migrace2 musí být založeno na systematické registraci migračních pohybů v průběhu času. Nejúplnější migrační statistiky jsou odvozeny zpopulačních registrů, které zaznamenávají všechny změny bydliště. Statistické údaje zpopulačních registrů jsou postačující pro měření vnitrní migrace; k hodnocení zahraniční migrace jsou však méně vhodné. V zemích, kde populační registry nejsou zavedeny, se za účelem zjištění rozsahu migrace používají některé vybrané administrativní záznamy, které však obvykle nezahrnují celou populaci. Jedná se např. o seznamy voličů3, záznamy sociální péče4, seznamy daňových poplatníků5 apod. Informace o zámořské migraci byly získávány ze seznamů cestujících7 leteckých a námořních společností. Registrace osob, které překračují státní hranice, však poskytuje pouze velmi hrubá data - v oblastech s velkým pohybem obyvatelstva přes hranice (803-2*) jsou obvykle přijímána zvláštní opatření, která umožňují odlišit migrující osoby od cestujících8, kteří nemění místo svého trvalého bydliště a od osob v tranzitu (801-11). Informace o zahraniční migraci lze získat i na základě počtu udělených vstupních víz9 nebo vstupních povolení9, vydaných povolení k pobytu10 nebo pracovních povolení11 .

  • 9. Obyvatelé některých zemí mohou vycestovat do ciziny pouze na základě získání povolení k vycestování. Tyto záznamy mohou sloužit též jako zdroj informací o zahraniční migraci.


More...