Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Transit

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Transit  


Studium územní mobility1 n. geografické mobility1 se zabývá kvantitativními aspekty pohybu obyvatelstva2 v geografickém prostoru. Migrací3 se obecně rozumí změna obvyklého místa pobytu (310-6*) přes hranice určité územní jednotky. Vymezení migrace je v jednotlivých zemích odlišné; v České republice je migrace definována jako změna trvalého pobytu přes hranice určité administrativní jednotky, zpravidla obce. Administrativní jednotka, ze které se osoba vystěhovala, se nazývá předchozí trvalé bydliště4 n. místo vystěhování4; místo do kterého se osoba přistěhovala, je nové trvalé bydliště5 n. místo přistěhování5. Do migrační statistiky nejsou obvykle zahrnuty územní pohyby obyvatelstva bez trvalého bydliště, tj. např. kočující obyvatelstvo. V praxi je někdy obtížné rozlišit migraci, tj. relativně trvalou změnu pobytu a dočasný územní pohyb6. V tomto případě se sleduje délka nepřítomnosti7 v místě trvalého bydliště nebo délka pobytu8 v novém bydlišti. Obecně platí, že geografická mobilita nezahrnuje krátkodobé cesty, při kterých nedochází ke změně trvalého pobytu, i když také tyto pohyby jsou vzhledem k jejich ekonomickému a sociálnímu významu předmětem studia. Kyvadlová migrace9 představuje pravidelně se opakující denní nebo týdenní územní pohyby mezi místem trvalého bydliště a místem pracoviště či školy, sezónní migrace10 se pravidelně ročně opakuje. Transity11 jsou přejezdy přes území státu, který leží mezi výchozím a cílovým místem cesty a nejsou považovány za migraci. Podobně cesty za rekreací12 a turistika12 nejsou zahrnuty do geografické mobility.

  • 1. Prostorovou mobilitu je třeba odlišit od sociální mobility (920-4) a pracovní migrace (921 -3).
  • 3. Jako syn. migrace se používá pojmu stěhování. Ter. migrace vystihuje proces a např. v angl. (na rozdíl od fř.) ho nelze použít pro označení jednoho přestěhování; zřídka se používá v mn.č Někteří autoři považují za migraci i stěhování uvnitř vymezených administrativních jednotek, tj. residenční mobilitu (803-6). Od roku 1976 se za migraci považuje např. i stěhování mezi městskými obvody Prahy. Obvykle se však migrací rozumí stěhování přes hranice předem definované územní jednotky.
  • 5. V případě mezinárodní migrace se používá termín cílová země.
  • 9. Kyvadlová migrace se v češtině často označuje jako dojíždění n. cesta za prací, a osoba, která pravidelně cestuje z místa svého bydliště do místa zaměstnáni se nazývá dojíždějící.
  • 10. Sezónní pohyb za prací je vhodnější ter. než často používané označení sezónní migrace, neboť tento pohyb obvykle neznamená změnu trvalého bydliště.


More...