Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Základní data

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Základní data  


Základní data1, která dostaneme jako výsledek činností popsaných v předcházejícím odstavci (viz 130), tvoří řadu2 absolutních čísel3 většinou sestavených do číselných tabulek4. Jejich třídění (130-7) může být provedeno podle hodnot určitých kvantitativních znaků, které jsou považovány za proměnné5 (např. věk, počet dětí, viz odst. 143,) nebo podle znaků kvalitativních6 (např. pohlaví, rodinný stav). Jestliže při třídění bereme zároveň v úvahu více znaků, dostaneme kombinační tabulky7 o dvou ev. více vstupech. Souhrnná tabulka8 shrnuje údaje ze dvou nebo více dílčích tabulek9.

  • 1. Syn. jsou primární data; v angl. se za základní n. primární data považují takové údaje, které jsou výsledkem statistického zpracování. Data před tímto zpracováním se označují jako hrubá data n. surová data; v jiných jazycích není podobné dělení běžné. Hrubý má v demografii ještě jiný význam (viz 136-8). V angl. se údaje týkající se jednotlivců označují též jako mikrodata na rozdíl od případů, kdy je jednotkou analýzy např. region nebo stát a kdy se údaje označují jako makrodata. Mikrodata je možno získat např. terénním šetřením (203-5); jejich jiným zdrojem může být také výběr ze sčítacích archů, který získáme systematickým nebo náhodným výběrem osob resp. domácností z vyplněných sčítacích archů.
  • 3. Absolutní číslo na rozdíl od různých poměrných čísel (132-4). Absolutní je zde myšleno v protikladu k ter. relativní.
  • 4. Syn. je statistická tabulka; jestliže nemůže dojít k záměně, postačí použít ter. tabulka (153-1).
  • 5. Proměnnou se někdy nepřesně chápe přímo proměnná hodnota; oba ter. by se však neměly zaměňovat.
  • 6. Kvalitativní znaky jsou často označeny jako vlastnosti.
  • 7. Tabulka, která podává rozložení četností podle jedné proměnné nebo vlastnosti, se nazývá frekvenční tabulka. Někdy se setkáme vlivem angl. též s označením kombinační tabulky jako tabulky kontingenční, a to i jako výsledku kombinačního třídění ve smyslu výsledku tohoto třídění Zvláštním případem kombinační tabulky je tabulka korelační, kdy je výsledkem třídění znaků kvantitativních, a tabulka asociační jako výsledek třídění znaků kvalitativních.


More...