Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Populační prognóza

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Populační prognóza  


Populační projekce1 jsou výpočty budoucího populačního vývoje vycházející z předpokládaných nebo také pouze uvažovaných možných (třeba i nereálných) změn jednotlivých demografických procesů. Jsou spíše nástrojem analýzy současné situace a názorně ukazují, co by nastalo, kdyby se tyto předpoklady realizovaly. Jsou založeny na formálních výpočtech. Naproti tomu populační prognózy2 jsou takové odhady budoucího vývoje, které se považují na základě demografického poznání za nejlépe vystihující předpokládané budoucí trendy. Ačkoliv délka prognózy3 je proměnlivá, zpravidla se počítají krátkodobé prognózy4; odchýlení prognózy od skutečného budoucího vývoje je tím větší, čím je vypočtena na delší období. Nejčastěji používaná metoda populačních prognóz je komponentní metoda5, která jako výchozí bod6 bere věkovou strukturu populace a posouvají po jednotlivých věkových skupinách do vyššího věku pomocí pravděpodobností přežití. Dosud nenarozené ročníky doplňuje ve věkové struktuře na základě předpokládaného vývoje měr plodnosti podle věku žen. Může být vypočtena bez nebo s uvažováním migrace. Jestliže se použije pro její výpočet formálně maticový počet, lze takový odhad označit za maticovou metodu projekcí7.

  • 1. Analogicky jako se provádějí projekce do budoucnosti je možno provádět odhady i do minulosti, které se nazývají retrospektivní projekce (fr.) n. zpětné projekce (angl.) n. retroprojekce (angl, fr.,šp.).
  • 2. Populační prognózy se vypočítávají nejen za celou populaci, ale také za různé sub-populace, a rovněž za soubory osob, tj. domácnosti apod. Kromě toho se počítají odvozené prognózy, např. ekonomicky aktivních, nemocných nebo pojištěnců.
  • 4. Krátkodobé prognózy jsou vypočítávány zpravidla na období kratší než jedna generace; prognózy na období přibližně jedné generace označujeme jako střednědobé a prognózy na delší časový úsek jako dlouhodobé.
  • 5. Syn. je kohortně komponentní metoda (angl).
  • 6. Výchozí bod (fr.) ve smyslu výchozí datum (angl), výchozí populace (šp.) n. populace výchozího roku (něm.) nebo i práh projekce.


More...