Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Fetální úmrtnost

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Fetální úmrtnost  


Ter. fetální úmrtnost1 označuje úmrtí plodu jako výsledku některých početí (602-6) bez ohledu na dobu trvání těhotenství (603-3), ke kterému dojde před jeho vypuzením či vynětím z těla matky. Úmrtí v tomto období jsou označována jako fetální úmrtí2. Podle doby trvání těhotenství se fetální úmrtnost dělí na časnou fetální úmrtnost3, která zahrnuje úmrtí do 20 týdnů těhotenství, střední fetální úmrtnost4 zahrnující úmrtí mezi 20. - 28. týdnem těhotenství, a pozdní fetální úmrtnost5 po 28. týdnu těhotenství. Perinatální úmrtnost6 je vymezena jako pozdní fetální úmrtnost a časná úmrtnost (410-4).

  • 1. Fetální úmrtnost je vlastně nitroděložní úmrtnost. Vzhledem k tomu, že plod mladší 90 dní těhotenství se označuje jako embryo (602-7), bylo by vhodné úmrtí v tomto období označit jako embryonální úmrtnost.
  • 2. Fetální úmrtí jsou vlastně ztráty v těhotenství, kam patří umělá ukončení těhotenství (603-5), samovolné potraty (604-1) a pozdní fetální úmrtí.
  • 5. Pozdní fetální úmrtnost zahrnuje vlastně mrtvě narozené děti n. pozdní fetální úmrtí; je to vlastně mrtvorodnost. V některých zemích se živě narozené děti, které zemřely před registrací, považují za nepravě mrtvě narozené. Otázka na vitalitu při narození je však umožňuje odlišit od pravých mrtvě narozených.
  • 6. Zemřelí v tomto období se označují jako perinatální úmrtí. Někdy se perinatální úmrtnost vymezuje odlišně, např. se do ní zahrnuje celá novorozenecká úmrtnost (410-2) nebo úmrtnost kojenců na endogenní příčiny (viz 424).


More...