Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Hrubá míra manželské porodnosti

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Hrubá míra manželské porodnosti  


Obecný termín míra porodnosti1 se používá pro ukazatel, ve kterém je počet živě narozených dětí ve sledované populaci nebo subpopulaci v určitém časovém období vztažen k celkovému počtu obyvatel. Míra se obvykle vyjadřuje v promilích, tj. na 1000 obyvatelů a nejčastěji se udává v ročním vymezení. Pokud není uvedena bližší specifikace ukazatele, jedná se o hrubou míru porodnosti2, definovanou jako poměr počtu živě narozených dětí k celé populaci, resp. ke střednímu stavu obyvatelstva. Pokud bereme v úvahu všechny narozené děti, tj. i děti mrtvě narozené, mluvíme o hrubé míře celkové porodnosti3. Podle legitimity narozených dětí se rozlišuje hrubá míra manželské porodnosti4, definovaná jako poměr počtu živě narozených dětí v manželství na 1000 vdaných žen a hrubá míra nemanželské porodnosti5 n. hrubá míra mimomanželské porodnosti5, tj. poměr počtu živě narozených dětí mimo manželství na 1000 nevdaných žen. Častěji se však pro hodnocení nemanželské plodnosti používá podíl ilegitimity6, udávající zastoupení dětí narozených mimo manželství z celkového počtu narozených. Pro porovnávání úrovně porodnosti různých populací se často používají standardizované míry porodnosti7, které eliminují vliv odlišných struktur sledovaných populací (zejména podle věku a pohlaví). V případě neúplné evidence narozených dětí lze jako charakteristiku porodnosti použít index plodnosti8, obvykle definovaný jako poměr počtu dětí ve věku 0-4 let k počtu žen v reprodukčním věku, tj. ve věku 15-49 let.

  • 4. , 5 Při konstrukci měr manželské a nemanželské porodnosti je někdy ve jmenovateli uveden celkový počet obyvatel.


More...