Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Míra úmrtnosti podle věku

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Míra úmrtnosti podle věku  


Úmrtností1 se v demografii rozumí proces vymírání populace. Ter. míra úmrtnosti2 se označují všechny míry (133-4), které měří četnosti úmrtí3. Jestliže ter. míra úmrtnosti není dále specifikován, myslí se jím hrubá míra úmrtnosti4, tj. poměr celkového počtu zemřelých z jednotlivých generací ke střednímu stavu obyvatelstva5 v daném období (zpravidla v kalendářním roce); tato míra se většinou vyjadřuje v promilích, tj. na 1000 obyvatelů. Střední stav obyvatelstva má vystihovat co nejpřesněji průměrný počet osob žijících v daném období; nejčastěji se počítá jako aritmetický průměr z okamžikových údajů na počátku a konci období, přesnější je použití geometrického průměru nebo se ztotožňuje s okamžitým počtem obyvatelů ke středu daného časového období; poslední způsob je přesný za předpokladu, že v celém sledovaném období je stálý relativní přírůstek (úbytek) obyvatelstva (viz 702). Hrubou míru úmrtnosti označujeme jako hrubý ukazatel (136-8) proto, že nebyl při jejím výpočtu odstraněn vliv věkové struktury. Jestliže nepočítáme míry úmrtnosti za celou populaci, ale pouze za její část, označujeme je jako specifické míry úmrtnosti podle pohlaví a věku6; velmi často jsou označeny pouze jako míry úmrtnosti podle věku7, neboť specifické míry úmrtnosti se vždy počítají odděleně pro obě pohlaví.

  • 2. Někdy se méně přesně místo míry úmrtnosti používá ve stejném smyslu ter. úmrtnost.
  • 4. Hrubá míra úmrtnosti je zpravidla hrubá roční míra obecné úmrtnosti n. obecná úmrtnost, která označuje, že se počítají všechna úmrtí.
  • 5. Střední stav obyvatelstva je vlastně průměrné obyvatelstvo daného období; jeho nejpřesnější výpočet dostaneme vyjádřením změn počtu obyvatelstva jako funkci času.


More...