Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Příležitostný pracovník

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Příležitostný pracovník  


Pracovníci1 vymezení výše jako ekonomicky aktivní obyvatelstvo (350-1) se dělí na zaměstnané2 a nezaměstnané3. Mezi nezaměstnané se zahrnují pouze osoby hledající zaměstnání4. Mezi zaměstnané obyvatelstvo5 patří potom pouze ty osoby, které ve sledovaném čase pracují za odměnu. Část ekonomicky aktivního obyvatelstva může být v důsledku ekonomických podmínek nucena pracovat kratší směnu než je obvyklá délka pracovní doby a než je ochotna pracovat; v takovém případě hovoříme o částečné nezaměstnanosti6. Příležitostní pracovníci7 se nejčastěji zahrnují mezi ekonomicky neaktivní obyvatelstvo (350-2), protože vykonávají výdělečnou činnost (350-3) pouze příležitostně; v některých zemích se však zahrnují mezi aktivní obyvatelstvo.

  • 4. Nezaměstnaný je pracovník bez placené práce (fr., šp.).
  • 6. Částečná nezaměstnanost je vlastně podzaměstnanost nebo též skrytá nezaměstnanost (fr., šp.).
    8 Ukazatel zaměstnanosti (něm.) může být definován jako podíl zaměstnaných v celé populaci nebo v určité skupině obyvatelstva.
  • 9. Nepracující jsou podle vymezení osoby, které žádné zaměstnání nevykonávají ani nehledají (něm.).
  • 10. Kromě registrovaných nezaměstnaných existují též neregistrovaní nezaměstnaní, kteří tvoří skrytou rezervu (něm.); jsou to lidé, kteří sami hledají práci bez pomoci úřadů nebo ji nehledají, ale mohou být ke vstupu do zaměstnání motivováni.


More...