Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Postavení v zaměstnání

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Postavení v zaměstnání  


Ekonomicky aktivní obyvatelstvo (350-1) se třídí také podle postavení v zaměstnání1. Rozlišují se zaměstnavatelé2 a zaměstnanci3; zvláštní skupinu tvoří samostatně pracující4 a pomáhající členové rodiny5. Poslední skupinu tvoří členové rodin zaměstnavatelů nebo samostatně pracujících, kteří za svou činnost nedostávají mzdu nebo plat. Kombinací různých kritérií při třídění pracujícího obyvatelstva, např. zaměstnání, postavení v zaměstnání (357-1) a národohospodářského odvětví (357-1), lze vytvořit socioprofesní skupiny6.

  • 1. Postavení v zaměstnáníje někdy označováno též jako profesní status; podává vlastně určitou hierarchii v zaměstnání.
  • 2. Zaměstnavatel bývá označován též jako podnikatel; mezi zaměstnavatele se někdy zahrnují vedoucí pracovníci (355-1), ředitelé apod., tzv. manažéři.
  • 3. Zaměstnanci je v širším vymezení společný ter. pro dělníky (354-2) a úředníky (354-3), resp. některé další skupiny pracovníků.
  • 4. Samostatně pracující n. pracující na svůj účet se někdy označují též jako samostatně výdělečně činní; jsou to vlastně osamocení pracovníci (fr); zpravidla nemají žádného zaměstnance; patří sem i svobodná povolání.
  • 5. Pomáhající členové rodiny jsou rodinní příslušníci pracující bez odměny.
  • 6. Podle socioprofesních skupin lze třídit celé obyvatelstvo.
  • 7. Podle postavení v zaměstnání je možno vydělit též členy výrobních a zemědělských družstev a dále také samostatně hospodařící zemědělce, kteří jsou zahrnuti mezi samostatně pracující.


More...