Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Vícefázový průzkum

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Vícefázový průzkum  


Sčítání1 zpravidla předpokládá zjištění celkového počtu obyvatelstva; tím se liší od pouhého soupisu2, který v tomto užším smyslu poskytuje pouze seznam3. Průzkumem4 označujeme většinou akci, která má za cíl poskytnout informace o speciálně vymezeném předmětu (např. průzkum úmrtnosti, průzkum zaměstnanosti). Při terénním průzkumu5 se získávají informace osobním dotazem6 u osob zahrnutých do průzkumu. Při poštovních průzkumech7 jsou dotazníky (206-3) rozesílány respondentům poštou se žádostí o jejich vyplnění a zaslání zpět. Smyslem retrospektivního průzkumu8 je zaznamenat minulé demografické události. Cílem vícefázového průzkumu9 je zjistit při každém dalším kole průzkumu události, které se udaly od předcházejícího kola; neměl by být zaměňován s opakovaným průzkumem10, který je vynucen nezastižením respondenta při první návštěvě. Při sčítání může být použito metody dotazovací11, která spočívá v přímém dotazování sčítané osoby (204-1) a kdy odpovědi zaznamenává přímo sčítací komisař (204-2), nebo sebesčítání12, kdy dotazník vyplňují samotné sčítané osoby. Druhem sebesčítání je také poštovní sčítání13 ve smyslu poštovního průzkumu.

  • 4. Průzkum je často označován též jako anketa nebo jako šetření.
  • 5. Ve stejném smyslu též terénní šetření.
  • 6. Ve smyslu přímého dotazu nebo interview n. dotazování.
  • 7. Syn. je korespondenční průzkum.
  • 10. Opakovaný průzkum je nutno odlišovat od opakované návštěvy z důvodu nezastižení dotazovaného.
  • 11. Metoda dotazovací bývá někdy nazývána též metodou sčítacích komisařů.


More...