Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Velikost domácnosti

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Velikost domácnosti  


Jestliže soukromá domácnost (110-4) sestává z více osob, bývají nazývány členy domácnosti1 a jedna z nich, zapsaná na prvním místě, bývala označována podle starší ter. jako přednosta domácnosti2; zpravidla není stanoveno, jak má být určena a v našich sčítáních je to většinou v úplné rodině manžel n. druh, v neúplné rodině rodič, v ostatních případech ta osoba, která je zapsána na prvním místě. Nejčastěji to bude majitel bytu (komu byt právně náleží) nebo osoba s nejvyšším příjmem v domácnosti, tj. hlavní živitel3. Ve většině sčítání se zjišťuje též vztah4 jednotlivých členů domácnosti k jejímu přednostovi. To umožňuje rozlišit jednotlivé části složené domácnosti5, jejíž členové nepatří do jedné biologické rodiny (113-1). Složená domácnost může být rozdělena do několika jader6, z nichž jedno je hlavní jádro7 a ostatní pak jádra vedlejší8. Uvedená jádra obvykle představují rodiny (112-1). Rodina, do níž patří přednosta domácnosti, se označuje jako hlavní rodina9. Ostatní rodiny se označují jako vedlejší rodiny 10*. Velikost domácnosti11 je dána počtem osob, které do ní patří.

  • 2. V č. sčítání se užívá ter, uživatel bytu; je to osoba, k níž jsou vyjádřeny vztahy ostatních osob v domácnosti; ter. uživatel bytu není však rovnocenný ter. přednosta domácnosti n. hlava domácností. V angl. ter. se setkáme s ter. headship, který by mohl být přeložen jako přednostenství nebo ter. míra přednostenství (angl. headship ratio), což je podíl přednostů domácnosti ze skupin obyvatelstva rozděleného podle pohlaví, věku a ev.dalších znaků.
  • 3. Hlavní živitel je osoba, představující největší přínos pro hospodářem domácnosti.
  • 6. Jádro ve smyslu manželský pár nebo jeden rodič s dítětem resp. s dětmi.
  • 7. Ve smyslu hlavní jádro domácnosti resp. hlavní rodinná domácnost.
  • 8. Ve smyslu vedlejší jádro n. část domácnosti.
  • 10. V č. demografické ter. se člení censové domácnosti na úplné rodinné (manželský pár či vztah druha a družky, s dětmi nebo bez dětí), neúplné rodinné (jeden z rodičů s dítětem nebo dětmi), vícečlenné nerodinné a domácnosti jednotlivců (buď žijící samostatně nebo bydlící společně, ale samostatné hospodařící).


More...