Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Řád plodnosti

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Řád plodnosti  


Měřítkem intenzity plodnosti vdaném období1, tj. ve sledovaném roce nebo časovém úseku, je součet měr plodnosti podle věku n. specifických plodnosti, který se nazývá úhrnná plodnost4. Tento syntetický ukazatel plodnosti3 představuje počet dětí, které by se narodily souboru 1000 žen (často udáván na jednu ženu) během jejich reprodukčního období, kdyby zůstalo zachováno rozložení plodnosti podle věku ve sledovaném kalendářním roce po dobu zhruba 35 let (za předpokladu neexistence úmrtnosti žen během reprodukčního období). Úhrnná plodnost tak měří intenzitu plodnosti ve fiktivní generaci, jejíž řád plodnosti2 je složen z reálných měr plodnosti 35 generací. Obdobně lze konstruovat úhrnnou manželskou plodnost5 (součet měr manželské plodnosti podle věku žen) a úhrnnou plodnost podle pořadí narozených dětí6 (součet specifických měr plodnosti podle pořadí).

  • 4. Způsobem svého výpočtu odpovídají specifické plodnosti definici redukovaných měr, resp. redukovaných událostí, neboť počet živě narozených dětí je vztažen ke střednímu stavu všech žen bez ohledu na to, zda v reprodukčním období rodily nebo nerodily. Vynásobením součtu měr plodnosti podílem děvčat při narození získáme hrubou míru reprodukce (711-4), která vyjadřuje průměrný počet živě narozených dívek jedné ženě za neexistence úmrtnosti v reprodukčním období. V longitudinálním {generačním pojetí) hrubá míra reprodukce vyjadřuje, do jaké míry sledovaná generace zajišťuje za neexistence úmrtnosti svoji náhradu. V transverzálním pojetí má pouze orientační význam a vyjadřuje, jakým způsobem by se sledovaná populace reprodukovala při zachování řádu rození daného období; viz čistá míra reprodukce (711-4).


More...