Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

71

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání


Panneau travaux.png Avertissement : Cette page n'a pas encore fait l'objet d'une vérification fine. Tant que ce bandeau persistera, prière de la considérer comme temporaire.

Prière de regarder la page de discussion relative à cette page pour d'éventuels détails.


zpět na Hlavní strana | Předmluva |
Kapitola | Úvod | Základní pojmy index 1 | Zpracování demografických statistik index 2 | Stav obyvatelstva index 3 | Úmrtnost a nemocnost index 4 | Sňatečnost a rozvodovost index 5 | Porodnost index 6 | Populační růst a demografická reprodukce index 7 | Migrace index 8 | Ekonomické a sociální aspekty populačního vývoje index 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

71

710

Pod pojmem reprodukce obyvatelstva1 rozumíme přirozený proces obnovy generací (116-1), kdy populaci chápeme jako reprodukující se soubor2. Rozlišujeme hrubou reprodukci3, kdy nebereme v úvahu úmrtnost žen v průběhu reprodukčního období (620-1), a čistou reprodukci4, kdy tuto úmrtnost uvažujeme.

  • 1. Syn. je demografická reprodukce n. obnova populace (angl).

711

Při studiu demografické reprodukce se používá řada ukazatelů, které lze souhrnně označit jako míry reprodukce1. Většinou se týkají pouze ženské populace a jsou to tedy vlastně míry ženské reprodukce2. Takovou mírou je čistá míra reprodukce3, která vyjadřuje průměrný počet živě narozených dcer jedné ženě během celého reprodukčního období za předpokladu zachování aktuálních měr plodnosti a úmrtnosti podle věku daného období, které se zároveň dožijí věku matky v době svého narození. Podobně se počítá hrubá míra reprodukce4 s tím rozdílem, že se neuvažuje úmrtnost během reprodukčního období, tj. pokládá se za nulovou. Podobně mohou být konstruovány ukazatele mužské míry reprodukce5 pro mužskou část populace nebo společné míry reprodukce6 pro obě pohlaví. Výše uvedené míry jsou ukazateli průřezovými. Z longitudinálního pohledu je možno konstruovat generační míry reprodukce7, které jsou založeny na mírách plodnosti podle věku určité generace. Jestliže nejsou k disposici mhy plodnosti podle věku sledované populace, může být tento ukazatel nahrazen výpočtem indexu reprodukce8, který je poměrem podílu počtu dětí v nejmladší pětileté věkové skupině k počtu žen v reprodukčním věku dané populace, tj. indexem plodnosti (630-8) a odpovídajícího podílu (indexu) ve stacionární populaci (703-6).

  • 1. Takto definované míry reprodukce n. směnné míry vystihují ve skutečnosti reprodukci počáteční velikosti generací. Je možné je vymezit také jako reprodukci počtu jedinců v určitém věku, zejména např. na počátku reprodukčního období nebo jako reprodukci generací prožitých let od narození až do vymření. Takto je možno konstruovat míru reprodukce prožitých let (fř.).
  • 2. Syn. je míra mateřské reprodukce (angl.).
  • 3. Syn. je čistá směnná míra, která se podle demografii, kteří ji zavedli a popularizovali, také někdy označuje jako Bočkova míra n. Kuczynského míra n. Bock-Kuczynského míra.
  • 4. Syn. je hrubá směnná míra.

712

Kromě výše uvedených měr reprodukce se někdy tyto míry také dělí podle legitimity na manželskou složku1 a na mimomanželskou složku2. Také lze konstruovat míru manželské reprodukce3; ta vyjadřuje průměrný počet manželsky narozených dcer, které by se narodily nově narozeným děvčatům, kdyby zůstaly konstantní míry úmrtnosti, plodnosti, sňatečnosti a rozvodovosti. Tyto míry se počítají zpravidla pro ženy, analogické míry je však možno konstruovat i pro muže.

  • 3. Míru manželské reprodukce lze vypočítat z tabulek manželské plodnosti (643-1), sňatečnosti (522-1) a rozvodovosti; lze ji konstruovat jako hrubou míru a nazvat ji mírou reprodukce při uvažování sňatečnosti (fr..) nebo též jako čistou míru (viz 710).

713

Rychlost obnovy generací (viz 116) může být charakterizována intervalem mezi následujícími generacemi1. Pokud uvažujeme následování ženských generací (116-5), tento interval odpovídá průměrnému věku matek2 v dané generaci při narození jejich dětí. Míry reprodukce počítané za jeden kalendářní rok nebo kratší časové období se vztahují k fiktivním generacím3, které vznikají ze souhrnu reálných generací procházejících současně daným časovým úsekem.

  • 2. Průměrnému věku matek odpovídá průměrná délka ženské generace. Obdobně průměrnému věku otců při narození jejich dětí odpovídá průměrná délka mužské generace.
  • 3. Syn. je hypotetická generace; obdobně se hovoří o fiktivní kohortě ( 138-7) n. o hypotetické kohortě.

* * *

retour à Hlavní strana | Předmluva
Kapitola | Úvod | Základní pojmy | Zpracování demografických statistik | Stav obyvatelstva | Úmrtnost a nemocnost | Sňatečnost a rozvodovost | Porodnost | Populační růst a demografická reprodukce | Migrace | Ekonomické a sociální aspekty populačního vývoje |
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93