Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

73

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání


Panneau travaux.png Avertissement : Cette page n'a pas encore fait l'objet d'une vérification fine. Tant que ce bandeau persistera, prière de la considérer comme temporaire.

Prière de regarder la page de discussion relative à cette page pour d'éventuels détails.


zpět na Hlavní strana | Předmluva |
Kapitola | Úvod | Základní pojmy index 1 | Zpracování demografických statistik index 2 | Stav obyvatelstva index 3 | Úmrtnost a nemocnost index 4 | Sňatečnost a rozvodovost index 5 | Porodnost index 6 | Populační růst a demografická reprodukce index 7 | Migrace index 8 | Ekonomické a sociální aspekty populačního vývoje index 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

73

730

Modelem1 nazýváme teoretickou konstrukci vystihující vývoj populace (101-3), (event. osoby, manželského páru, rodiny, domácností) a její struktury jako funkci svého výchozího stavu a působení demografických proměnných, plodnosti (601-1), úmrtnosti (401-1) apod. Tyto modely mohou být statickými modely2 nebo dynamickými modely3 podle toho, zda uvažované proměnné jsou konstantní v čase nebo zda se v průběhu času mění. Dále je také možno rozlišovat deterministické modely4, které jsou založeny na funkčních vztazích mezi jednotlivými proměnnými a předpokládají nekonečnou velikost populací, a stochastické modely5, ve kterých se uvažuje pravděpodobnost nastoupení určitých událostí u jednotlivců během studovaného období. Model může být vyjádřen matematickými vzorci nebo může mít povahu simulace6, kdy jednotlivé hodnoty proměnných jsou zahrnuty do systému vztahů vyjádřených pravděpodobnostmi dožití (431-6), uzavření sňatku, migrace apod., uvažovaných u jednotlivců izolovaně nebo jako součásti určité skupiny. Jako příklad makrosimulace7 je možno uvést populační prognózy (720-2) počítané komponentní metodou. Při mikrosimulacích8 se předpokládá náhodný výskyt událostí jednotlivcům nebo skupinám podle pravděpodobností přisouzených jednotlivým proměnným v daném modelu.

  • 1. V demografickém studiu se jedná o demografické modely nebo tabulkové modely
    (angl.) event. o typové tabulky (ír.). Neměly by se zaměňovat modely, které se týkají studia určitého procesu, a formální vyjádření některých zákonitostí; např. Gompertzuv nebo Makehamův zákon vývoje úmrtnosti, který vyjadřuje vztah okamžikové míry úmrtnosti a věku, není faktickým modelem.


* * *

retour à Hlavní strana | Předmluva
Kapitola | Úvod | Základní pojmy | Zpracování demografických statistik | Stav obyvatelstva | Úmrtnost a nemocnost | Sňatečnost a rozvodovost | Porodnost | Populační růst a demografická reprodukce | Migrace | Ekonomické a sociální aspekty populačního vývoje |
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93