Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

21

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání


Panneau travaux.png Avertissement : Cette page n'a pas encore fait l'objet d'une vérification fine. Tant que ce bandeau persistera, prière de la considérer comme temporaire.

Prière de regarder la page de discussion relative à cette page pour d'éventuels détails.


zpět na Hlavní strana | Předmluva |
Kapitola | Úvod | Základní pojmy index 1 | Zpracování demografických statistik index 2 | Stav obyvatelstva index 3 | Úmrtnost a nemocnost index 4 | Sňatečnost a rozvodovost index 5 | Porodnost index 6 | Populační růst a demografická reprodukce index 7 | Migrace index 8 | Ekonomické a sociální aspekty populačního vývoje index 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

21

210

Při provádění sčítání lidu1 se zpravidla začíná vymezením územních jednotek (302-1) různého řádu pro účely sčítání. Základní jednotkou je sčítací obvod2, který bývá přidělen jednomu sčítacímu komisaři (204-2); sčítací komisař může z organizačních důvodů provádět sčítání i ve více sčítacích obvodech, např. pokud jsou tyto obvody malé. Vyšší územní jednotkou je revizní obvod3, který se skládá z několika sčítacích obvodů. Ve městech bývají často rozděleny sčítací obvody do domovních bloků4 definovaných jako skupina domů, kterou je možno obejít bez přecházení ulice nebo která je z jedné nebo více stran omezena železniční tratí, řekou apod. Většina větších měst bývá rozdělena do statistických územních jednotek, které se označují jako sčítací okrsky5 a které mohou zahrnout jeden nebo více sčítacích obvodů.

 • 2. Sčítací obvod jako základní územní jednotka při sčítání lidu je v angl. svazku tohoto slovníku nesprávně zařazen pod číslem 210-3.
 • 3. Ter. revizní obvod je používán v č. a má přesné vymezení; je svěřen zpravidla jednomu revizorovi (204-3). Uváděné cizojazyčné ekvivalenty nemusí mít vždy přesně tento význam, ale mohou označovat různé statistické územní jednotky vyššího řádu než je sčítací obvod.
 • 5. Sčítací okrsek může mít různá vymezení; může být např. syn. revizního obvodu. Většinou je tím myšleno území, za. které jsou publikovány alespoň základní výsledky sčítání; v tomto smyslu tento ter. můžeme pokládat za syn. našich základních sídelních jednotek, které ve městech označujeme jako urbanistické obvody a ve venkovském osídlení jako sídelní lokality.

211

Mezi události přirozené měny1 většinou zahrnujeme narození (živě, resp. mrtvě nebo celkem), úmrtí, úmrtí plodu (potrat), sňatky, adopce, uznání otcovství, anulování sňatku a rozvody; jsou to události, které přímo souvisí s demografickou reprodukcí nebo se změnami v rodinném stavu2 osob. O každé události přirozené měny (kromě potratů a rozvodu) je pořizován matriční doklad3 a zároveň záznam do speciálně pro tyto účely vedených knih, které se nazývají matriky4; mezi nimi rozeznáváme matriku narození5, matriku sňatků7 a matriku úmrtí9, kam se zapisují události přirozené měny, ti. kam se provádí záznam o narození6, záznam o sňatku8 a záznam o úmrtí10. Osoba pověřená vést matriky a vydávat uvedené dokumenty se nazývá matrikar11.

 • 3. Původně se jednalo pouze o matriční zápis určitých údajů, který teprve později při zápisu na samostatném listě nabyl významu dokladu.
 • 4. Matriky se nazývají také matriční knihy. Dříve a původně existovaly pouze církevní matriky (214-1), v současné době je u nás povinný zápis pouze do civilních matrik. Někdy souběžně vedené církevní matriky nemají u nás právní platnost. Kromě toho např. v Německu existují tzv. rodinné knihy, kam se zapisují údaje o rodinách během dvou generací.

212

Statistika přirozené měny1 je založena na zápisech v matrikách (211-4); na jejich základě se vyplňují různá statistická hlášení2 zasílaná ke zpracování statistickým orgánům.

 • 2. Statistická hlášení o událostech přirozené měny nelze zaměňovat s matričními doklady (211-3) mají zpravidla samostatná označení; tak rozeznáváme hlášení o narození, hlášení o sňatku a hlášení o úmrtí (430-1). Jelikož vznikají zpravidla výpisem z matričního záznamu, dostaly v některých jazycích samostatné označení. Výjimkou jsou hlášení o rozvodu, které je výpisem ze soudního rozhodnutí, hlášení o stěhování a hlášení o potratu.
 • 3. Demografické události (201-3) se stále častěji uskutečňují jinde, než je trvalé bydliště osob, kterých se týkají; proto se zpravidla převádějí do místa trvalého bydliště a tento postup se nazývá domicilace. Sestavení tabulek podle místa bydlištěJe pro potřeby demografické analýzy cennější než tabulky sestavené podle místa události. V řadě zemí neodpovídá období matričního zápisu datu události; může mezi nimi být i víceletý rozdíl.

213

Populační registr1 byl původně seznam všech obyvatel, který byl stále aktualizován, aby mohl poskytnout kdykoli informaci o stavu obyvatelstva (201-8). Tento ter. označoval stálou kartotéku obyvatelstva2, ve které bylo obyvatelstvo určitého území představováno souborem lístků3; každý z nich byl určen pro jednu osobu nebo pro domácnost (110-3). Na lístcích byly zaznamenány informace z evidence přirozené měny a kartotéka tak byla průběžně aktualizována a udržována4; také informace o změně bydliště5 jsou důležité pro fungování tohoto systému. Populační registr je porovnáván6 s výsledky sčítání lidu (202-1) a kromě toho systematicky a periodicky ověřován zvláštními kontrolami7.

 • 1. Syn. též registr obyvatelstva. Populační registry se v současné době vedou v počítačové podobě.
 • 2. Stálou kartotékou obyvatelstva se myslí kartotéka průběžně doplňovaná daty, a proto by ji bylo možno označit též za datovou kartotéku.
 • 3. Ve stejném smyslu též kartotéční karta a jejich soubor pak kartoték n. lístkovnice.
 • 4. Udržování ve smyslu doplňování podle současného stavu.
 • 6. Syn. srovnáván; odpovídající činnost je možno označit za porovnávání.

214

Studie historické demografie (102-1) jsou většinou založeny na záznamech, které předcházely evidenci přirozené měny (212-1) a pravidelným sčítáním lidu (202-1). Církevní matriky1 obsahovaly původně záznamy o církevních úkonech, jako jsou křty2, sňatky (503-2) a pohřby3, na základě kterých bylo možno usuzovat na události přirozené měny (211-1). Podobně různé seznamy zachycovaly části obyvatelstva a jen výjimečně všechno obyvatelstvo; patří sem seznamy duší6, kam byli zapisováni všichni obyvatelé farností, seznamy přijímajících7, seznamy biřmovaných8 a pro účely státní správy pak seznamy krbů9, seznamy poplatníků10 a odvodní seznamy11.

 • 1. Církevní matriky byly postupně doplňovány i o další záznamy demografických událostí.
 • 3. Pohřbem se zpravidla chápou celé pohřební obřady.
 • 4. Živě narozené děti, u kterých je obava z předčasného úmrtí, bývají někdy nouzově pokřtěné. Křest z nouze nemusí být vykonán knězem.
 • 5. Děti, které byly nouzově pokřtěné před církevním křtem, mají v některých jazycích zvláštní označení.
 • 6. V některých jazycích, např. v č., fr. a něm., se používá ter. status animarum.
 • 10. Seznamy poplatníků podobně jako i jiné seznamy mají různé názvy, např. berní rula, berní knihy apod.
 • 11. Dříve označovány jako konskripční seznamy.

215

Využití církevních matrik (214-1) se provádí pomocí zápisů do předem připravených tiskopisů, které mají v některých jazycích zvláštní pojmenování; jako záznamní lístek1 označíme souhrnně všechny jeho druhy a dále můžeme rozlišit záznamní lístek o křtu2, záznamní lístek o sňatku3 a záznamní lístek o pohřbu4. Na uvedených lístcích se zapíše jméno předmětné osoby záznamu5, dále její rodiče a další osoby jako jsou kmotr6, kmotra7 a svědkové8. Někdy se provádějí výpisy omezenějšího rozsahu na výpisových arších11. Pomocí rodinných listů (638-1) se provádí z matrik rekonstrukce rodin (638-2). Rekonstrukcí potomstva (114-7) určité osoby nebo rodiny je možno sestavit genealogie12, které podávají relativně přesnou informaci o demografickém chování vybraných rodin.

9,10 Na výpisovém archu mohou být anonymní výpisy nebo jmenovité výpisy. 12 Genealogie je historický vědní obor, ale též značí rodokmen.

* * *

retour à Hlavní strana | Předmluva
Kapitola | Úvod | Základní pojmy | Zpracování demografických statistik | Stav obyvatelstva | Úmrtnost a nemocnost | Sňatečnost a rozvodovost | Porodnost | Populační růst a demografická reprodukce | Migrace | Ekonomické a sociální aspekty populačního vývoje |
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93