Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

51

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání


60px Avertissement : Cette page n'a pas encore fait l'objet d'une vérification fine. Tant que ce bandeau persistera, prière de la considérer comme temporaire.

Prière de regarder la page de discussion relative à cette page pour d'éventuels détails.


zpět na Hlavní strana | Předmluva |
Kapitola | Úvod | Základní pojmy index 1 | Zpracování demografických statistik index 2 | Stav obyvatelstva index 3 | Úmrtnost a nemocnost index 4 | Sňatečnost a rozvodovost index 5 | Porodnost index 6 | Populační růst a demografická reprodukce index 7 | Migrace index 8 | Ekonomické a sociální aspekty populačního vývoje index 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

51

510

Ukončení manželského života 1, který může trvat různě dlouho, znamená konec svazku 2 n. zánik manželství 3, tzn. přerušení vzájemných právních vztahů, které z manželského svazku vyplývaly. Především dává možnost bývalým manželům uzavřít nový zákonný svazek (501-3). Zánik manželství může být důsledek úmrtí jednoho z manželů (501-5); manžel, který přežil, se pak nazývá podle pohlaví vdovcem 4 nebo vdovou 5. Ovdovělé osoby 6 žijí poté ve stavu vdovství 7.

 • 3. Zánikem manželství se z něho stává rozpadlé manželství (fr.) k němuž může dojít ovdověním nebo rozvodem (511-1).
 • 5. Některé společnosti nepřipouštějí nový sňatek vdov. Ve Francii je nový sňatek povolen vdovám teprve po určité vdovské lhůtě (fr.), která činí 300 dní po úmrti manžela; cílem je vyloučit nejasnosti při určování otcovství (114-6) pohrobka (fr.), tj. dítěte narozeného až po úmrtí manžela.
 • 6. Ovdovělé osoby n. ovdovělí, tj. ovdovělí muži a ovdovělé ženy.
 • 7. Syn. je ovdovění.

511

V zemích, kde existuje rozvod 1, představuje zákonný nebo zvykový prostředek zániku manželství (510-3). Rozvod se uskutečňuje zpravidla na základě soudního rozhodnutí o rozvodu 2. V některých zemích může být důsledkem zapuzení 3 jednoho z manželů (501-5) druhým. Osoby, jejichž manželství bylo ukončeno rozvodem, se označují jako rozvedené osoby 4; jsou to rozvedení 5 muži resp. rozvedené 6 ženy.

512

Zákonodárství některých zemí nepřipouští rozvod (511-1); v těchto zemích existuje nerozlišitelnost manželství 1 a k zániku manželství může dojít pouze úmrtím jednoho z manželů. V kterémkoli právním systému však může dojít k separaci 2 manželů, jestliže mezi nimi neexistuje dostatečná vůle k soužití. Může mít formu faktického odloučení 3 na základě souhlasu obou manželů nebo může být výsledkem opuštění 4 jednoho manžela druhým. Kromě toho existuje právní odloučení 5, které umožňuje uvolnění některých vztahů mezi manžely, např. povinnost společného bydlení a obcování, ale nedává takto odloučeným manželům možnost uzavření nového manželského svazku (501-2). Manželé, kteří žijí odloučeně, se nazývají odloučené osoby 6. Manželství, ve kterých manželé žijí odloučeně, ale která nebyla dosud právně rozvedena, lze označit za rozpadlá manželství 7.

 • 2. Do konce roku 1949 existovaly v č. právním řádě rozvod, který měl formu separace n. právního odloučení, a rozluka, která znamenala zánik manželství. Od roku 1950 existuje pouze jedna forma ukončení manželství za života obou manželů a označuje se jako rozvod.
 • 5. Právní odloučení se označuje také termínem odloučení od stolu a lože.

513

Prohlášení neplatnosti manželství 1 je soudní výrok, kterým se prohlašuje se zpětnou platností, že k uzavření platného manželství 2 nedošlo, Ter. zánik manželství (510-2) označuje všechny formy ukončení manželství úmrtím (401-3) jednoho z manželů, rozvodem (511-1), právním odloučením (512-5), prohlášením neplatnosti manželství nebo faktickým odloučením (512-3); v takovém případě je možno hovořit též o rozpadu svazku 3 ve stejném významu jako o konci svazku (510-2), i když jev tomto případě vhodnější tento ter. použít pro ukončení manželství rozvodem nebo odloučením.

514

Z právního pohledu každá osoba, která vyhovuje právním podmínkám nebo zvyklostem pro uzavření sňatku, je sňatkuschopná 1 a soubor těchto osob tvoří sňatkuschopné obyvatelstvo 2 . Sňatkuneschopné obyvatelstvo 3 tvoří osoby, které podle práva nebo zvyků sňatek uzavřít nemohou. Sňatkový trh 4 tvoří osoby, mezi kterými dochází k výběru partnerů 6; nejedná se o všechny sňatkuschopné osoby, ale jsou to pouze kandidáti sňatku 7, tj. ty osoby, které nejsou, třeba dočasně, ze zdravotních nebo jiných důvodů vyloučeny ze sňatkového trhu. Protože ovdovělé nebo rozvedené osoby mohou uzavřít další sňatek 9, lze rozlišovat první sňatek 8 n. sňatek svobodných (515-2) a sňatek vyššího pořadí. Jelikož pořadí sňatku se může pro oba manžely lišit, ter. první sňatek je nepřesný pokud není specifikováno, že se jedná o ženicha (501-6*) nebo nevěstu (501-7*) nebo o oba partnery (oboustranně první sňatek); pokud to není uvedeno, považujeme první sňatky za sňatky svobodných (515-3,515-4).

515

Rozdělujeme-li obyvatelstvo podle manželského stavu 1, potom pod pojmem svobodní 2 chápeme takové osoby, které nikdy nežily v manželství event. jejichž manželství bylo prohlášeno za neplatné (513-1). Mezi svobodnými rozlišujeme podle pohlaví svobodné muže 3 a svobodné ženy 4. Skupinu ženatých a vdaných osob 5 tvoří všichni, kteří žijí v manželství, tj. nepatří mezi ně osoby, jejichž manželství se rozpadlo (510-3*) ovdověním (510-7*) nebo rozvodem (511-1), ale patří mezi ně osoby, které jsou fakticky nebo zákonně odloučené (512-6). Osoby žijící v manželství jsou jednak ženatí muži 6, jednak vdané ženy 7 . Všechny osoby, které se alespoň jednou oženily nebo vdaly bez ohledu na to, zda jejich manželství bylo ukončeno nebo ne, je možno označit jako nesvobodné 8.

 • 1. Syn. je rodinný stav (211-2) n. osobní stav.
 • 2. Svobodní mohou žít v dočasném nebo trvalém celibátě, zejména v církevním smyslu.
 • 3. , 4 V historické demografii se v tomto smyslu můžeme setkat též s ter. hoch, resp. dívka (fr.).
 • 8. Nesvobodná osoba je v tomto smyslu osoba alespoň jednou vstoupivší do manželství
  (angl.).
 • 9. Syn. dalšího sňatku je opakovaný sňatek.

* * *

retour à Hlavní strana | Předmluva
Kapitola | Úvod | Základní pojmy | Zpracování demografických statistik | Stav obyvatelstva | Úmrtnost a nemocnost | Sňatečnost a rozvodovost | Porodnost | Populační růst a demografická reprodukce | Migrace | Ekonomické a sociální aspekty populačního vývoje |
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93