Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Medián

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Medián  


Nejčastěji používaným průměrem1 v demografii je průměr aritmetický2, který je definován jako součet řady absolutních hodnot dělený jejich počtem. Není-li průměr blíže specifikován, jedná se vždy o průměr aritmetický. Jestliže všechny hodnoty jsou kladné, je možno použít též geometrického průměru3, který je vypočten jako n-tá odmocnina z násobku n hodnot. Váženým průměrem4 nazýváme průměr>; kdy každému jevu přisoudíme určitou váhu5, která je zpravidla úměrná jeho výskytu. Vedle různých průměrů používá se v demografii také jiných středních hodnot, které někdy nazýváme střední hodnoty v užším slova smyslu; patří mezi ně medián6, který rozděluje uspořádanou sérii7 hodnot podle velikosti na dvě poloviny n. je to hodnota právě prostřední, a modus8, který je v souboru nejčastěji pozorovanou hodnotou.

  • 1. Střední hodnoty mají v české ter. širší vymezení než průměry. Střed nemusí být průměrem; tak např. aritmetický střed je definován odlišně od aritmetického průměru^ v angl. a šp. však mohou být oba ter. též syn. V demografii se používá dvou typů středních hodnot. První vycházejí z dat reálné populace a mohou být poznamenány aktuální věkovou strukturou, druhé se vypočítávají z modelových tabulkových populací s hypotetickým věkovým složením, např. průměrný věk při prvním sňatku, modus počtu zemřelých.
  • 5. U skupinového rozložení četností jsou vahami právě tyto skupinové četnosti.
  • 6. Aplikací mediánu na rozmístění jevů na území dostaneme geografický medián.
  • 7. Medián rozděluje nejen uspořádanou sérii n. řadu, ale i jakékoli uskupení na dvě stejné poloviny; sérii může tvořit např. řada pozorování.
  • 8. Modus je v daném uskupení hodnotou nejčetnější n. je to hodnota, okolo které je největší hustota.


More...