Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Hrubá míra sňatečnosti

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Hrubá míra sňatečnosti  


Míra sňatečnosti1 vyjadřuje relativní četnost sňatků v populaci nebo v její části. Tento ter. se někdy méně přesně používá jako syn. hrubé míry sňatečnosti2, která se vypočte jako podíl ročního počtu uzavřených sňatků (501-4) ústředního stavu obyvatelstva (401-5). Odděleně je možno studovat mužskou sňatečnost3 a ženskou sňatečnost4, mezi kterými může být někdy značný rozdíl. Míry sňatečnosti podle pohlaví5 jsou většinou vypočteny jako poměr počtu sňatků k počtu sňatkuschopného obyvatelstva (514-2) každého pohlaví. Kromě toho je možno počítat míry sňatečnosti svobodných6 jako poměr prvních sňatků (514-8) k počtu svobodných mužů & žen (515-2), míry sňatečnosti ovdovělých nebo rozvedených7 jako poměr počtu dalších sňatků ovdovělých nebo rozvedených k danému počtu vdovců (510-4), resp, vdov (510-5) nebo rozvedených (511-4). Tyto míry mohou být vypočteny pro každý věk nebo věkovou skupinu manžela (501-6) nebo manželky (501-7); jsou-li sňatky tříděny podle sňatkového věku8 každého zmanželů (501-5), nazývají se míry sňatečnosti podle věku9. Rozložení podle věku (325-6) a pohlaví novomanželů (505-4) umožňuje vypočítat průměrný věk při sňatku10 v daném roce nebo sledovaném období. Pro studium rozdílu věku novomanželů11 je nutné mít k dispozici kombinované třídění věků12 novomanželů.

  • 2. Ve Francii se dříve při výpočtu v čitateli uváděl celkový počet novomanželů.
  • 4. Např. v době po válce, jestliže v ní zahynuly velké počty mužů.
  • 9. Kromě toho je možné počítat redukované míry sňatečnosti podle věku (fř.); při jejich výpočtu se počty uzavřených sňatků vztahují k celkovému počtu osob v daném věku bez ohledu na jejich rodinný stav. Součet těchto redukovaných měr dává úhrnnou sňatečnost n. úhrn redukovaných měr sňatečnosti n. úhrnnou sňatečnost svobodných n. úhrnnou prvosňatečnost (522-9). V některých jazycích se používá v tomto smyslu méně přesně pouze ter. četnosti sňatků, resp. četnosti prvních sňatků (angl.) a obdobně pak v generačním pohledu místo konečné sňatečnosti ter. kumulovaná četnost sňatků.
  • 10. Pro hlubší analýzu je vhodné odlišit ukazatele okamžikové a kohortní, tj. průměrný věk při sňatku v daném roce a průměrný věk při sňatku dané kohorty.


More...