Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Obnovitelná událost

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Obnovitelná událost  


Zpravidla rozlišujeme statistiky stavu obyvatelstva1 a statistiky pohybu obyvatelstva2; první zachycují obyvatelstvo k určitému okamžiku a jejím předmětem jsou především statistické jednotky (110-1) typu osoba, domácnost apod.; druhá zachycuje takové statistické jednotky, které působí na změny stavu obyvatelstva; patří sem demografické události3 jako např. narození, úmrtí, sňatky, migrace aj. Mezi těmito událostmi rozlišujeme neobnovitelné události4 jako jsou např. úmrtí (401-3), a obnovitelné události5 jako jsou těhotenství (602-5), porody (603-4) apod. U obnovitelných událostí sledujeme mj. též jejich pořadí6 podle předcházejícího počtu událostí stejného druhu. Statistiky pohybu obyvatelstva jsou základem pro studium populačního vývoje7. Sčítání (202) jsou hlavním zdrojem informací o stavu obyvatelstva8, průběžná registrace (212-1) pak o měně obyvatelstva9; obvykle zahrnuje pouze přirozenou měnu10, tj. pohyb, kterým se uskutečňuje v rámci populace a nepřihlíží k pohybům, které probíhají mezi populacemi a kterými se zabývá migrační statistika (812-1).

  • 7. Studium populačního vývoje může být chápáno v e významu studia demografických procesů.
  • 9. Pro č. ter. měna obyvatelstva se často používá jako syn. pohyb obyvatelstva (801-2). V angl. svazku tohoto slovníku uváděný ekvivalent population growth (701-1) nepovažujeme za vystihující význam nejen v č., ale ani ve fr., něm. a šp. Ter. pohyb obyvatelstva (angl population movement) původně znamenal pouze pohyby migrační a v angl. ter. si dosud tento význam zachoval; v č. ter. ho lze použít též v širším smyslu, tj. pro migrační pohyby a přirozený pohyb obyvatelstva dohromady. Lze však doporučit jeho používání v užším smyslu. Bližší by byl angl. ter. population dynamics (201-7).
  • 10. Také v tomto případě jsme nepoužili angl. ter. uváděný v angl svazku slovníku natural increase (701-7), a to ze stejných důvodů jako výše. Přirozená měna n. přirozený pohyb obyvatelstva je vlastně biosociálním pohybem; tento ter. se však v č. nepoužívá.
  • 11. Migrační pohyb (viz 817-8) lze též označit jako územní pohyb obyvatelstva.


More...